صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
گزارشات مدیر اجرا
گزارشات مدیر اجرا
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
1398/04/19 بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود