صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/26 28,332 28,287 28,287 0 8,922 206,271,288 125,485 163,867,148 43,404,140 1,227,757,298,480
2 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/25 28,332 28,287 28,287 0 0 206,262,366 0 163,741,663 43,520,703 1,231,070,067,533
3 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/24 28,350 28,305 28,305 0 0 206,262,366 0 163,741,663 43,520,703 1,231,847,265,473
4 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/23 27,916 27,872 27,872 0 0 206,262,366 0 163,741,663 43,520,703 1,212,995,168,776
5 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/22 27,906 27,862 27,862 0 53 206,262,366 774 163,741,663 43,520,703 1,212,594,899,136
6 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/21 27,897 27,853 27,853 0 42 206,262,313 15,399 163,740,889 43,521,424 1,212,204,015,132
7 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/20 27,965 27,919 27,919 0 355 206,262,271 25,056 163,725,490 43,536,781 1,215,499,500,397
8 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/19 28,118 28,071 28,071 0 0 206,261,916 16 163,700,434 43,561,482 1,222,796,341,715
9 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/18 28,060 28,013 28,013 0 5,447 206,261,916 17,496 163,700,418 43,561,498 1,220,286,377,894
10 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/17 28,089 28,042 28,042 0 0 206,256,469 0 163,682,922 43,573,547 1,221,897,701,291
11 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/16 28,232 28,184 28,184 0 0 206,256,469 0 163,682,922 43,573,547 1,228,060,647,646
12 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/15 28,222 28,174 28,174 0 16 206,256,469 351 163,682,922 43,573,547 1,227,650,053,050
13 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/14 28,213 28,165 28,165 0 0 206,256,453 0 163,682,571 43,573,882 1,227,248,738,676
14 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/13 28,171 28,124 28,124 0 0 206,256,453 9,420 163,682,571 43,573,882 1,225,479,820,752
15 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/12 28,162 28,115 28,115 0 890 206,256,453 5,000 163,673,151 43,583,302 1,225,334,794,467
16 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/11 28,083 28,034 28,034 0 758 206,255,563 3,541 163,668,151 43,587,412 1,221,937,746,436
17 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/10 28,036 27,988 27,988 0 0 206,254,805 0 163,664,610 43,590,195 1,219,997,330,031
18 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/09 27,866 27,819 27,819 0 0 206,254,805 0 163,664,610 43,590,195 1,212,625,233,132
19 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/08 27,857 27,809 27,809 0 10,459 206,254,805 8,757 163,664,610 43,590,195 1,212,216,797,370
20 صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1400/07/07 27,847 27,800 27,800 0 4,550 206,244,346 6,320 163,655,853 43,588,493 1,211,760,986,575