صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- تعیین ارکان صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۲ لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ساعت ۱۳- اصلاح مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ساعت ۱۳- اصلاح مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۰- تعیین ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۵ صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۶ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صندوق گنجینه الماس بیمه دی توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۷ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۸ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينهالماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ساعت ۱۱ قبل از ظهر دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۵