صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۴ آگهی ثبت مجمع عادی سالیانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۵ تایید صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۶ تصمیمات مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۷ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۸ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰- اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴-اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۱ حاضرین در مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۱۲ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۳ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۴ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۵ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۶ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح ماده اطلاع رسانی امیدنامه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۴ مطابق ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح مفاد اساسنامه مربوط به اطلاع رسانی صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۳:۳۰ مطابق ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ مبنی بر تعیین ارکان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳-تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰-اصلاح برخی مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۲۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- تعیین ارکان صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۲۵ لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ساعت ۱۳- اصلاح مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۲۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ساعت ۱۳- اصلاح مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۲۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۰- تعیین ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۲۸ صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۲۹ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صندوق گنجینه الماس بیمه دی توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۳۱ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينهالماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ساعت ۱۱ قبل از ظهر دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۵