صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰- اصلاح ترکیب داراییها دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴- تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۵ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۶ آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۰ آگهی ثبت مجمع عادی سالیانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱۱ تایید صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۲ تصمیمات مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۳ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱۴ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰- اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴-اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۷ حاضرین در مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۱۸ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۹ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۰ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۱ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۲ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح ماده اطلاع رسانی امیدنامه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۴ مطابق ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۲۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح مفاد اساسنامه مربوط به اطلاع رسانی صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۳:۳۰ مطابق ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۲۷ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ مبنی بر تعیین ارکان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳-تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۲۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰-اصلاح برخی مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- تعیین ارکان صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۳۱ لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ساعت ۱۳- اصلاح مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۳۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ساعت ۱۳- اصلاح مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۳۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۰- تعیین ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۳۴ صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۳۵ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صندوق گنجینه الماس بیمه دی توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۳۶ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۳۷ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينهالماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ساعت ۱۱ قبل از ظهر دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۵