صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی ثبت مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۲ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰ با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۳ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰ با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۴ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۵ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۶ تصمیمات مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ با تایید سبا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۷ آگهی دعوت به مجمع بیمه دی ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ - اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۸ آگهی دعوت به مجمع بیمه دی ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۰ - اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۹ حاضرین در مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱۰ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۱ آگهی ثبت مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- تغییر آدرس اقامت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱۲ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- اصلاح نصاب دارایی ها دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱۳ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- تغییر آدرس اقامت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۴ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۵ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰- اصلاح ترکیب داراییها دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴- تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۸ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۱۹ آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۲۳ آگهی ثبت مجمع عادی سالیانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۲۴ تایید صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۲۵ تصمیمات مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲۶ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۷ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰- اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۲۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴-اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳۰ حاضرین در مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۳۱ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۳۲ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۳ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۴ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۵ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح ماده اطلاع رسانی امیدنامه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۴ مطابق ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۳۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح مفاد اساسنامه مربوط به اطلاع رسانی صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۳:۳۰ مطابق ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۳۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۴۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ مبنی بر تعیین ارکان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۴۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳-تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۴۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰-اصلاح برخی مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۴۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- تعیین ارکان صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۴۴ لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ساعت ۱۳- اصلاح مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۴۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ساعت ۱۳- اصلاح مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۴۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۰- تعیین ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۴۷ صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۴۸ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صندوق گنجینه الماس بیمه دی توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۴۹ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۵۰ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينهالماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ساعت ۱۱ قبل از ظهر دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۵