صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۳ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۴ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح ماده اطلاع رسانی امیدنامه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۴ مطابق ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح مفاد اساسنامه مربوط به اطلاع رسانی صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۳:۳۰ مطابق ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۸ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ مبنی بر تعیین ارکان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳-تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰-اصلاح برخی مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- تعیین ارکان صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۱۳ لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ساعت ۱۳- اصلاح مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ساعت ۱۳- اصلاح مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۰- تعیین ارکان صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۱۶ صورتجلسه مجمع سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۱۷ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صندوق گنجینه الماس بیمه دی توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱۹ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينهالماس بیمه دی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ساعت ۱۱ قبل از ظهر دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۵