صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ گزارش ماهانه پرتفوی آبان ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ صورتمالی حسابرسی شده صندوق بیمه دی منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ گزارش ماهانه پرتفوی مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صورتهای مالی دوره ۶ ماهه صندوق الماس بیمه دی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ گزارش ماهانه پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ گزارش ماهانه پرتفوی مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ الماس بیمه دی دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی حسابرسی شده منتهی به ۲۹۱۲۱۳۹۸(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ صورتهای مالی منتهی به ۳۱خرداد ۹۹صندوق الماس بیمه دی باتایید متولی دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ الماس بیمه دی دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ الماس بیمه دی دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ صورت مالی حسابرسی شده صندوق گنجینه الماس بیمه دی-۲۹اسفندماه۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ الماس بیمه دی دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ صورتمالی بیمه دی ۲۹اسفند با تایید متولی دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ عملکرد ۱۲ماهه ۹۸ صندوق بیمه دی دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ الماس بیمه دی دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ الماس دی دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ الماس دی دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صورت مالی بیمه دی ۳۰ اذر ۱۳۹۸ باتایید متولی دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ گزارش ماهانه پرتفوی آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی برای دوره مالی سه ماهه و ۲۲ روزه منتهی به ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبن ۹۸ الماس دی دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش ماهانه پرتفوی مهر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ گزارش ماهانه پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش ماهانه پرتفوی مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۹۸ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی تیر ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ گزارش عملکرد سه ماهه بهار منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه خرداد ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه اردیبهشت ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ گزارش پرتفوی ماهانه اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه دی ماه ۱۳۹۷ دانلود