صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ گزارش ماهانه پرتفوی شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش ماهانه پرتفوی مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱خرداد ۹۸ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی تیر ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ گزارش عملکرد سه ماهه بهار منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه خرداد ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ گزارش پرتفوی ماهانه اردیبهشت ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی ماهانه فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ گزارش پرتفوی ماهانه اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه دی ماه ۱۳۹۷ دانلود