صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۰.۱۸۵ %۱.۱۵۱
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۱.۰۲۷ %۴.۷۸۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۳.۸۶۲ %۱۱.۷۸۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۶.۰۷۹ %۱۳.۵۲۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۱۲.۶۵۶ %۴۴.۱۴۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۲۶.۹۷۷ %۱۰۷.۶۱۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۲۸.۶۱۵ %۹۴.۵۴۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۹.۱۶ %۵۴۵۷
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲۸.۸۳)% (۹۷.۴۶)%