صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۰.۷۹۸ %۲.۰۳۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۰.۰۲۲ (۰.۲۱۵)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۰.۸۶۶ %۲.۰۵۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۴.۴۲۷ %۲۱.۹۲۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۱۱.۰۱۳ %۵۱.۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۲۲.۵۱۵ %۷۴.۷۲۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷۱.۵۱ %۵۴۵۷
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲۸.۸۳)% (۹۷.۴۶)%