صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۰.۳۴ %۰.۹۶۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۲.۰۱۹ %۵.۶۴۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۵.۴۰۴ %۲۰.۷۹۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۱۴.۰۷۱ %۶۲.۶۸۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۱۸.۲۸۴ %۸۰.۷۶۱
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۳۵.۵۷۸ %۲۰۳.۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۴۳.۲۲۸ %۱۸۵.۴۶۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۵۸.۷۲ %۵۵۸۲۵
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۳۸.۲۴)% (۹۸.۶۲)%