صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ %۰.۰۳۱
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۴)% (۳.۵۵۱)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ %۵.۷۰۸ %۲۴.۷۵۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ %۲۱.۵۶۹ %۸۵.۱۱۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ %۳۹.۷۱۶ %۲۰۸.۴۰۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ %۵۵.۷۷ %۳۴۱.۱۵۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ %۷۵.۲۹۹ %۴۴۳.۹۴۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۶۱۶.۹۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۳۸.۲۴)% (۹۸.۶۲)%