صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۶ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۱ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰.۳ ۰.۳۸ ۱۹۳.۲۶ ۲۹۳.۱۱
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۶۶ ۰.۶۱ ۹۹۹.۰۷ ۸۳۶.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰.۸۸ ۴.۸۹ ۲,۳۶۵.۲۸ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰.۹۳ ۲.۱ ۲,۷۸۲.۶۳ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۲۳ ۰.۵۲ ۱۳۳.۷۸ ۵۷۵.۸
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۳۵ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۱۱ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰.۷ ۴.۲۷ ۱,۱۹۴.۵۳ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱.۲۲ ۴.۳۸ ۸,۲۳۲.۲۶ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۲۴) (۰.۶۷) (۵۸.۶۲) (۹۱.۴۷)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۵۱ ۱.۷۵ ۵۴۵.۷ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱.۴ ۳.۳ ۱۵,۸۲۹.۹۸ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۸.۶۷ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۷۳ ۲.۰۴ ۱,۳۲۳.۲۵ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱.۱ ۳.۶۹ ۵,۳۲۹.۶۱ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۹۷ ۳.۱۳ ۳,۲۳۷.۶۱ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱.۱ ۲.۳۸ ۵,۴۰۷.۳۴ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸