صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰.۸ ۲.۰۳ ۱,۷۱۶.۴۱ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۰.۱۱) ۰.۲۶ (۳۱.۹۱) ۱۵۷.۴۹
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۰.۴۴) (۲.۶۶) (۸۰.۱۱) (۹۹.۹۹)
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۷ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۲۳) ۰.۲۱ (۵۷.۰۸) ۱۱۸.۲۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۰.۴۸) (۳.۴۱) (۸۲.۴۵) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۳۳) (۱.۹۴) (۷۰.۴۳) (۹۹.۹۲)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۳ ۱.۲۸ ۵۸.۳۸ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۲۶ ۲.۸۸ ۱۵۸.۱۹ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۴۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۸ (۰.۴۵) ۳۴.۸۱ (۸۰.۸۵)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۰.۳۱) (۲.۰۱) (۶۷.۹۹) (۹۹.۹۴)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۱ ۰.۲۲ ۵.۵۷ ۱۲۲.۲۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۲۲) (۲.۱۷) (۵۵.۵۹) (۹۹.۹۷)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۶۵ ۰.۳۶ ۹۵۷.۸۱ ۲۷۷.۳۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۶ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۶ ۰