صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۶۶,۱۱۹ ۱۷.۴۱ % ۱۱۴,۵۸۰ ۳۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۷۵۳ ۵۰.۲۲ % ۸,۴۰۸ ۲.۷۱ % ۵۳,۴۶۳ ۱۴.۰۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۷۰,۷۳۱ ۱۸.۶۶ % ۱۱۴,۵۶۶ ۳۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۷۵۳ ۵۰.۳۱ % ۳,۰۸۸ ۱.۳۱ % ۵۲,۹۱۵ ۱۳.۹۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۷۰,۷۳۰ ۱۸.۶۶ % ۱۱۴,۵۵۲ ۳۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۷۵۳ ۵۰.۳۱ % ۳,۰۸۹ ۱.۳۱ % ۵۲,۹۱۴ ۱۳.۹۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۷۰,۷۳۰ ۱۸.۶۶ % ۱۱۴,۵۳۹ ۳۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۷۵۳ ۵۰.۳۲ % ۳,۰۸۹ ۱.۳۱ % ۵۲,۹۱۴ ۱۳.۹۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۷۰,۹۷۶ ۱۸.۷۱ % ۱۱۴,۵۲۵ ۳۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۹۳۶ ۴۸.۴۹ % ۹,۹۰۷ ۳.۱۱ % ۵۳,۱۵۹ ۱۴.۰۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۷۰,۲۱۲ ۱۸.۵۶ % ۱۱۴,۳۱۸ ۳۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۹۰۴ ۴۸.۶۱ % ۹,۹۰۸ ۳.۱۲ % ۵۲,۵۸۷ ۱۳.۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۷۶,۹۶۹ ۲۰.۳۵ % ۱۱۴,۳۰۵ ۳۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۹۳۳ ۴۸.۶۳ % ۳,۰۰۳ ۱.۳ % ۵۲,۸۸۵ ۱۳.۹۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۷۹,۰۹۸ ۲۱.۰۴ % ۱۱۴,۲۹۱ ۳۰.۴ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۵۶۹ ۴۷.۷۶ % ۳,۰۵۵ ۱.۳۲ % ۵۲,۷۵۵ ۱۴.۰۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۷۴,۰۴۷ ۱۹.۷۷ % ۱۱۳,۵۰۰ ۳۰.۳ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۵۵۹ ۴۷.۹۴ % ۷,۴۴۳ ۲.۴۹ % ۵۲,۲۴۳ ۱۳.۹۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۷۴,۰۴۷ ۱۹.۷۷ % ۱۱۳,۴۸۷ ۳۰.۳ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۵۵۹ ۴۷.۹۴ % ۷,۴۴۴ ۲.۴۹ % ۵۲,۲۴۳ ۱۳.۹۵ %