صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۴۵,۵۷۴ ۱۱.۸ % ۵۷۱,۹۶۸ ۴۶.۳۶ % ۱۸۲,۳۹۶ ۱۴.۷۹ % ۲۱۲,۶۱۳ ۱۷.۲۳ % ۱۱,۷۲۲ ۰.۹۵ % ۱۰۹,۳۶۴ ۸.۸۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱۴۶,۲۳۸ ۱۱.۸۲ % ۵۷۱,۸۸۰ ۴۶.۲۲ % ۱۸۲,۳۰۷ ۱۴.۷۴ % ۲۱۴,۰۴۰ ۱۷.۳ % ۱۳,۷۳۹ ۱.۱۱ % ۱۰۸,۹۸۰ ۸.۸۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۴۶,۸۷۱ ۱۱.۸۶ % ۵۷۱,۸۷۵ ۴۶.۲ % ۱۸۲,۲۱۹ ۱۴.۷۲ % ۲۰۳,۶۶۲ ۱۶.۴۵ % ۲۴,۰۱۳ ۱.۹۴ % ۱۰۹,۳۰۴ ۸.۸۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۴۳,۵۴۹ ۱۱.۷۲ % ۵۶۳,۷۹۲ ۴۶.۰۴ % ۱۸۲,۱۳۰ ۱۴.۸۷ % ۲۱۹,۶۰۹ ۱۷.۹۴ % ۱۱,۲۲۰ ۰.۹۲ % ۱۰۴,۱۵۶ ۸.۵۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۴۳,۵۴۹ ۱۱.۷۳ % ۵۶۳,۵۵۷ ۴۶.۰۴ % ۱۸۲,۰۴۱ ۱۴.۸۷ % ۲۱۸,۷۶۰ ۱۷.۸۷ % ۱۱,۹۷۴ ۰.۹۸ % ۱۰۴,۱۵۶ ۸.۵۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۴۳,۵۴۹ ۱۱.۷۴ % ۵۶۳,۳۲۳ ۴۶.۰۵ % ۱۸۱,۹۵۲ ۱۴.۸۷ % ۲۱۸,۵۰۷ ۱۷.۸۶ % ۱۱,۸۶۸ ۰.۹۷ % ۱۰۴,۱۵۶ ۸.۵۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۵۰,۳۷۹ ۱۲.۳۱ % ۵۴۷,۳۶۴ ۴۴.۸۲ % ۱۸۱,۸۶۴ ۱۴.۸۹ % ۲۱۸,۹۳۷ ۱۷.۹۳ % ۱۱,۹۴۷ ۰.۹۸ % ۱۱۰,۷۸۳ ۹.۰۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۵۵,۲۴۲ ۱۲.۶۴ % ۵۴۷,۱۲۰ ۴۴.۵۳ % ۱۸۱,۷۷۵ ۱۴.۸ % ۲۱۹,۶۳۹ ۱۷.۸۸ % ۱۱,۸۴۱ ۰.۹۶ % ۱۱۲,۹۴۳ ۹.۱۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۵۴,۰۰۳ ۱۲.۵۶ % ۵۵۰,۸۰۲ ۴۴.۹۳ % ۱۸۱,۶۸۶ ۱۴.۸۲ % ۲۱۵,۵۸۱ ۱۷.۵۸ % ۱۱,۷۳۵ ۰.۹۶ % ۱۱۲,۲۲۴ ۹.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۵۵,۱۱۷ ۱۲.۶۳ % ۵۵۰,۵۶۷ ۴۴.۸۴ % ۱۸۱,۵۹۷ ۱۴.۷۹ % ۲۱۶,۰۶۱ ۱۷.۶ % ۱۱,۶۳۱ ۰.۹۵ % ۱۱۲,۷۹۴ ۹.۱۹ % ۰ ۰ %