صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۳۷۰,۴۵۱ ۲۴.۳۵ % ۵۵۲,۳۳۷ ۳۶.۳ % ۰ ۰ % ۵۱۰,۷۰۱ ۳۳.۵۶ % ۸۸,۰۶۱ ۵.۷۹ % ۱۵۲,۷۲۷ ۱۰.۰۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۳۷۰,۴۵۱ ۲۴.۳۵ % ۵۵۲,۰۹۲ ۳۶.۳ % ۰ ۰ % ۵۱۰,۷۰۱ ۳۳.۵۷ % ۸۷,۸۶۵ ۵.۷۸ % ۱۵۲,۷۲۷ ۱۰.۰۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۳۷۰,۴۵۱ ۲۴.۳۹ % ۵۵۱,۸۴۸ ۳۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۰۸,۸۶۴ ۳۳.۵ % ۸۷,۶۷۰ ۵.۷۷ % ۱۵۲,۷۲۷ ۱۰.۰۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۳۷۸,۰۳۲ ۲۴.۸۲ % ۵۵۳,۴۷۵ ۳۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۰۲,۴۸۵ ۳۲.۹۹ % ۸۸,۹۴۴ ۵.۸۴ % ۱۵۴,۸۰۴ ۱۰.۱۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۳۷۸,۰۳۲ ۲۴.۸۳ % ۵۵۳,۲۳۱ ۳۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۰۲,۴۷۷ ۳۳ % ۸۸,۷۴۷ ۵.۸۳ % ۱۵۴,۸۰۴ ۱۰.۱۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۳۷۸,۰۳۲ ۲۴.۹ % ۵۵۲,۹۸۷ ۳۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۳۸۴ ۳۲.۸۳ % ۸۸,۵۵۰ ۵.۸۳ % ۱۵۴,۸۰۴ ۱۰.۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۳۷۵,۰۴۴ ۲۴.۶ % ۵۵۴,۴۲۸ ۳۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۴۰۴ ۳۲.۷ % ۹۶,۴۸۰ ۶.۳۳ % ۱۴۸,۹۴۳ ۹.۷۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۴۰۴,۷۰۱ ۲۸.۵۴ % ۵۴۶,۴۷۳ ۳۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۳۶۷,۷۶۱ ۲۵.۹۳ % ۹۹,۰۷۷ ۶.۹۹ % ۱۴۶,۹۷۶ ۱۰.۳۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۳۹۰,۶۷۸ ۲۷.۸۱ % ۵۴۶,۷۵۶ ۳۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۳۶۵,۶۵۸ ۲۶.۰۲ % ۱۰۱,۹۵۶ ۷.۲۶ % ۱۴۱,۶۹۲ ۱۰.۰۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۳۹۶,۷۵۳ ۲۷.۹۷ % ۵۴۶,۹۲۲ ۳۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۷۳,۱۳۴ ۲۶.۳ % ۱۰۱,۷۷۳ ۷.۱۷ % ۱۴۶,۶۷۱ ۱۰.۳۴ %