صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۵۶,۴۶۶ ۱۵.۶۴ % ۱۲۸,۴۶۱ ۳۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۰۷۸ ۴۷.۹۳ % ۳,۰۹۰ ۱.۳۸ % ۴۲,۷۰۶ ۱۱.۸۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۵۵,۷۱۸ ۱۵.۵۵ % ۱۲۸,۴۴۶ ۳۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۹۸۰ ۴۷.۷۳ % ۳,۰۹۰ ۱.۳۹ % ۴۲,۳۳۳ ۱۱.۸۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۵۶,۲۲۴ ۱۵.۶۸ % ۱۲۸,۳۱۵ ۳۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۹۸۰ ۴۷.۶۸ % ۳,۰۹۱ ۱.۳۹ % ۴۲,۹۵۱ ۱۱.۹۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۵۷,۸۳۲ ۱۶.۰۶ % ۱۲۸,۳۰۰ ۳۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۹۸۰ ۴۷.۴۷ % ۳,۰۸۶ ۱.۳۸ % ۴۴,۲۵۷ ۱۲.۲۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۵۷,۸۳۲ ۱۶.۰۶ % ۱۲۸,۲۸۵ ۳۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۹۸۰ ۴۷.۴۷ % ۳,۰۸۷ ۱.۳۸ % ۴۴,۲۵۷ ۱۲.۲۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۵۷,۸۳۲ ۱۶.۰۶ % ۱۲۸,۲۷۰ ۳۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۹۸۰ ۴۷.۴۷ % ۳,۰۸۷ ۱.۳۸ % ۴۴,۲۵۷ ۱۲.۲۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۵۷,۸۳۲ ۱۶ % ۱۲۸,۲۵۵ ۳۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۲۳۸ ۴۷.۶۷ % ۳,۰۱۶ ۱.۳۶ % ۴۴,۲۵۷ ۱۲.۲۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۵۸,۶۷۶ ۱۶.۲۵ % ۱۲۸,۲۴۰ ۳۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۴۸۹ ۴۷.۲۳ % ۳,۵۷۹ ۱.۵۲ % ۴۵,۱۰۹ ۱۲.۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۶۰,۸۸۲ ۱۶.۱۳ % ۱۲۹,۵۱۰ ۳۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۰۶۵ ۴۸.۷۶ % ۳,۰۱۷ ۱.۳ % ۴۶,۸۰۲ ۱۲.۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۶۲,۲۹۴ ۱۶.۹ % ۱۱۹,۳۲۵ ۳۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۰۶۵ ۴۹.۹۲ % ۳,۰۱۷ ۱.۳۳ % ۴۷,۸۶۷ ۱۲.۹۸ %