صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳۸۲,۴۴۹ ۱۵.۴۱ % ۱,۰۷۶,۹۱۸ ۴۳.۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۰,۳۸۱ ۴۰.۷۲ % ۱۱,۵۹۸ ۰.۴۷ % ۱۵۰,۵۹۲ ۶.۰۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳۴۳,۸۴۴ ۱۳.۹۸ % ۱,۰۷۲,۳۲۸ ۴۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۱,۵۱۴ ۴۱.۹۵ % ۱۱,۱۱۹ ۰.۴۵ % ۱۵۲,۲۹۸ ۶.۱۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۳۴۸,۳۷۸ ۱۴.۱۷ % ۱,۰۵۰,۲۹۲ ۴۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۹,۵۶۹ ۴۲.۶۸ % ۱۰,۶۴۱ ۰.۴۳ % ۱۵۵,۷۶۳ ۶.۳۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۳۵۱,۹۶۰ ۱۴.۳۵ % ۱,۰۴۸,۸۱۰ ۴۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۱,۴۱۸ ۴۲.۴۷ % ۱۰,۱۶۴ ۰.۴۱ % ۱۵۶,۷۳۱ ۶.۳۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۳۰۲,۱۳۱ ۱۲.۴۳ % ۱,۰۴۳,۴۹۲ ۴۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۲,۲۱۶ ۴۲.۴۸ % ۵۱,۸۷۸ ۲.۱۴ % ۱۳۸,۵۳۹ ۵.۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۳۰۲,۱۳۱ ۱۲.۴۴ % ۱,۰۴۳,۱۵۹ ۴۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۲,۲۱۶ ۴۲.۵ % ۵۱,۴۰۳ ۲.۱۲ % ۱۳۸,۵۳۹ ۵.۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۳۰۲,۱۳۱ ۱۲.۴۹ % ۱,۰۴۲,۸۲۶ ۴۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۳,۳۱۷ ۴۲.۳ % ۵۰,۹۲۹ ۲.۱۱ % ۱۳۸,۵۳۹ ۵.۷۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳۳۷,۰۲۲ ۱۳.۷۲ % ۱,۰۴۸,۸۸۹ ۴۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۰,۳۲۵ ۴۳.۱۶ % ۱۰,۶۸۸ ۰.۴۴ % ۱۵۴,۵۹۸ ۶.۲۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳۱۸,۷۶۷ ۱۳.۱۳ % ۱,۰۶۰,۸۲۶ ۴۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۸,۱۱۲ ۴۲.۳۴ % ۲۰,۵۸۵ ۰.۸۵ % ۱۴۹,۹۵۰ ۶.۱۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳۰۰,۰۱۵ ۱۲.۹۱ % ۱,۰۵۸,۷۰۲ ۴۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۹۲۹,۳۷۳ ۳۹.۹۹ % ۳۶,۰۶۹ ۱.۵۵ % ۱۴۲,۷۰۹ ۶.۱۴ %