صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۴۷,۶۹۷ ۹.۰۵ % ۹۷۹,۹۴۶ ۶۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۹۴,۰۱۰ ۳۰.۲۶ % ۱۰,۸۳۴ ۰.۶۶ % ۱۴۵,۹۱۸ ۸.۹۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۴۳,۸۰۵ ۸.۸۲ % ۹۸۲,۳۱۷ ۶۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۶۲۰ ۳۰.۱۵ % ۱۲,۷۲۵ ۰.۷۸ % ۱۴۲,۰۹۱ ۸.۷۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۰۵,۶۸۱ ۶.۵۳ % ۹۷۵,۸۱۱ ۶۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۵۹,۶۶۶ ۲۸.۳۸ % ۷۸,۳۱۸ ۴.۸۴ % ۱۰۵,۶۸۱ ۶.۵۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۴۱,۵۶۶ ۸.۷۵ % ۹۷۶,۳۸۸ ۶۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۶۰,۴۸۵ ۲۸.۴۷ % ۳۸,۸۳۵ ۲.۴ % ۱۴۱,۵۶۶ ۸.۷۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۷۱,۱۸۷ ۱۰.۱۷ % ۹۷۶,۵۵۶ ۵۸ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۳۴۲ ۳۱.۵ % ۵,۷۶۲ ۰.۳۴ % ۱۷۰,۸۸۶ ۱۰.۱۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۷۱,۱۸۷ ۱۰.۱۷ % ۹۷۶,۲۴۷ ۵۸ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۳۴۲ ۳۱.۵۱ % ۵,۵۱۷ ۰.۳۳ % ۱۷۰,۸۸۶ ۱۰.۱۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۷۱,۱۸۷ ۹.۹۱ % ۹۸۵,۷۵۵ ۵۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۵۶۴,۴۳۴ ۳۲.۶۶ % ۶,۷۷۳ ۰.۳۹ % ۱۷۰,۸۸۶ ۹.۸۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۷۱,۱۲۹ ۱۰.۳۸ % ۸۹۵,۶۶۹ ۵۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۷۵,۳۶۵ ۳۴.۹ % ۶,۵۰۴ ۰.۳۹ % ۱۷۰,۸۲۸ ۱۰.۳۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۴۸,۰۳۶ ۷.۳۱ % ۸۹۲,۷۵۱ ۴۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۹۷۷,۹۳۳ ۴۸.۲۶ % ۷,۶۳۲ ۰.۳۸ % ۱۴۸,۰۳۶ ۷.۳۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۴۲,۵۷۷ ۷.۷۵ % ۶۹۲,۸۲۰ ۳۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۸۹۷,۸۶۲ ۴۸.۸۲ % ۱۰۵,۹۲۶ ۵.۷۶ % ۱۴۲,۵۷۷ ۷.۷۵ %