صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۲۰۶,۹۶۳ ۲۳.۶۹ % ۳۶۶,۴۴۹ ۴۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۹۹,۳۷۰ ۳۴.۲۶ % ۹۵۲ ۰.۱۱ % ۹۵,۲۸۷ ۱۰.۹۱ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۹۶,۹۸۰ ۲۲.۱۷ % ۳۶۶,۳۲۹ ۴۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۲۴,۲۷۴ ۳۶.۵ % ۹۰۶ ۰.۱ % ۹۳,۴۰۹ ۱۰.۵۱ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۸۰,۰۳۷ ۲۱.۳۶ % ۳۶۶,۸۸۹ ۴۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۹۴,۸۹۲ ۳۴.۹۹ % ۸۸۲ ۰.۱ % ۸۹,۷۰۸ ۱۰.۶۵ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱۵۹,۱۷۵ ۱۹.۱۲ % ۳۶۷,۱۸۱ ۴۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۰۵,۵۱۲ ۳۶.۶۹ % ۸۳۶ ۰.۱ % ۸۴,۹۶۴ ۱۰.۲ %
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۵۹,۱۷۵ ۱۹.۱۲ % ۳۶۷,۱۰۲ ۴۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۰۵,۵۰۳ ۳۶.۶۹ % ۷۸۹ ۰.۰۹ % ۸۴,۹۶۴ ۱۰.۲۱ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۵۹,۰۱۵ ۱۹.۱۴ % ۳۶۷,۰۲۴ ۴۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۳۰۴,۱۷۴ ۳۶.۶۱ % ۷۴۳ ۰.۰۹ % ۸۴,۸۰۴ ۱۰.۲۱ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۵۲,۵۹۲ ۱۸.۵۵ % ۳۶۷,۱۳۲ ۴۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۰۱,۰۱۳ ۳۶.۶ % ۱,۶۴۴ ۰.۲ % ۸۴,۰۲۲ ۱۰.۲۲ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۵۳,۳۱۴ ۱۸.۰۳ % ۳۶۶,۱۳۲ ۴۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۲۹,۵۳۹ ۳۸.۷۵ % ۱,۳۴۹ ۰.۱۶ % ۸۴,۴۷۹ ۹.۹۳ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۵۲,۳۵۶ ۱۷.۹۱ % ۳۶۴,۴۱۳ ۴۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۳۲,۹۳۱ ۳۹.۱۵ % ۷۸۸ ۰.۰۹ % ۸۳,۳۳۷ ۹.۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۱۰,۱۶۱ ۱۳.۳ % ۳۶۳,۲۶۳ ۴۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۳۲,۷۰۰ ۴۰.۱۸ % ۲۱,۹۸۸ ۲.۶۶ % ۷۷,۰۸۰ ۹.۳۱ %