صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۹,۷۹۱ ۱۰.۲۹ ۸۴,۴۵۳ ۱۴.۴ ۱۰۶,۶۳۰ ۱۳.۶۷ ۲۰۶,۹۶۳ ۲۳.۶۹
اوراق ۸۷,۹۹۸ ۲۲.۷۷ ۲۰۵,۰۹۶ ۳۴.۹۷ ۲۹۳,۹۷۳ ۳۷.۷ ۳۶۶,۴۴۹ ۴۱.۹۴
وجه نقد ۲۵۰,۴۶۷ ۶۴.۸ ۲۹۲,۳۱۰ ۴۹.۸۵ ۳۷۶,۹۱۷ ۴۸.۳۳ ۲۹۹,۳۷۰ ۳۴.۲۶
سایر دارایی ها ۳,۴۹۷ ۰.۹ ۴,۶۷۴ ۰.۸ ۲,۶۸۲ ۰.۳۴ ۹۵۲ ۰.۱۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۲,۳۵۷ ۸.۳۷ ۶۲,۹۰۲ ۱۰.۷۳ ۷۳,۴۵۷ ۹.۴۲ ۹۵,۲۸۷ ۱۰.۹۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد