صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۱,۰۵۳ ۹.۱۴ ۵۶,۵۴۶ ۱۵.۴۴ ۷۰,۵۷۶ ۱۸.۹۶ ۶۶,۱۱۹ ۱۷.۴
اوراق ۶۲,۰۳۰ ۱۸.۲۷ ۱۲۴,۱۳۰ ۳۳.۹ ۱۱۵,۰۰۳ ۳۰.۹ ۱۱۴,۵۸۰ ۳۰.۱۶
وجه نقد ۲۳۷,۳۷۹ ۶۹.۹۳ ۱۸۰,۲۰۰ ۴۹.۲۲ ۱۷۹,۸۱۹ ۴۸.۳۱ ۱۹۰,۷۵۳ ۵۰.۲۱
سایر دارایی ها ۶,۵۰۲ ۱.۹۱ ۷,۱۰۵ ۱.۹۴ ۸,۶۶۵ ۲.۳۲ ۱۰,۳۰۳ ۲.۷۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۶,۲۷۰ ۷.۷۳ ۴۲,۸۳۸ ۱۱.۷ ۵۱,۶۸۸ ۱۳.۸۸ ۵۳,۴۶۳ ۱۴.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد