صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۹,۲۷۹ ۱۵.۷۳ ۳۱۴,۰۱۳ ۱۳.۶۹ ۳۲۳,۱۹۰ ۱۳.۷۴ ۳۸۲,۴۴۹ ۱۵.۴۱
اوراق ۲۹۳,۲۲۶ ۳۵.۶۷ ۱,۰۱۸,۵۹۵ ۴۴.۴۱ ۱,۰۵۲,۸۲۷ ۴۴.۷۵ ۱,۰۷۶,۹۱۸ ۴۳.۴
وجه نقد ۳۸۰,۸۶۹ ۴۶.۳۴ ۸۹۴,۳۵۹ ۳۸.۹۹ ۹۵۴,۴۰۸ ۴۰.۵۷ ۱,۰۱۰,۳۸۱ ۴۰.۷۲
سایر دارایی ها ۱۵,۳۰۴ ۱.۸۶ ۶۶,۷۰۷ ۲.۹۱ ۲۲,۱۵۸ ۰.۹۴ ۱۱,۵۹۸ ۰.۴۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۹,۱۴۴ ۸.۴۱ ۱۷۸,۶۸۲ ۷.۷۹ ۱۴۲,۵۹۸ ۶.۰۶ ۱۵۰,۵۹۲ ۶.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد