صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۲,۷۵۶ ۱۵.۴۵ ۳۰۱,۳۵۸ ۲۳.۳ ۳۸۶,۸۱۷ ۲۴.۰۴ ۳۷۰,۴۵۱ ۲۴.۳۵
اوراق ۱۵۹,۹۵۴ ۲۹.۸۷ ۵۲۶,۰۵۸ ۴۰.۶۷ ۶۲۷,۳۵۷ ۳۸.۹۹ ۵۵۲,۳۳۷ ۳۶.۳
وجه نقد ۲۸۱,۷۳۶ ۵۲.۶۱ ۴۴۰,۸۲۹ ۳۴.۰۸ ۵۳۶,۷۸۲ ۳۳.۳۶ ۵۱۰,۷۰۱ ۳۳.۵۶
سایر دارایی ها ۷,۰۹۱ ۱.۳۲ ۲۵,۳۷۵ ۱.۹۶ ۵۷,۹۷۲ ۳.۶ ۸۸,۰۶۱ ۵.۷۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۵,۲۹۳ ۸.۴۶ ۱۱۱,۱۱۰ ۸.۵۹ ۱۴۳,۶۶۲ ۸.۹۳ ۱۵۲,۷۲۷ ۱۰.۰۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد