صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۵,۸۰۱ ۷.۷ ۴۱,۹۶۶ ۱۱.۶۳ ۴۸,۳۹۶ ۱۳.۲۸ ۵۶,۴۶۶ ۱۵.۶۳
اوراق ۵۲,۸۶۸ ۱۵.۷۸ ۱۲۸,۲۱۹ ۳۵.۵۵ ۱۲۷,۰۲۱ ۳۴.۸۷ ۱۲۸,۴۶۱ ۳۵.۵۷
وجه نقد ۲۴۶,۷۴۳ ۷۳.۶۷ ۱۸۵,۵۷۶ ۵۱.۴۶ ۱۸۵,۷۰۵ ۵۰.۹۸ ۱۷۳,۰۷۸ ۴۷.۹۳
سایر دارایی ها ۶,۰۸۵ ۱.۸۱ ۶,۷۰۵ ۱.۸۵ ۴,۹۹۹ ۱.۳۷ ۴,۹۸۴ ۱.۳۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۲,۸۹۹ ۶.۸۳ ۳۵,۳۹۲ ۹.۸۱ ۳۸,۰۲۶ ۱۰.۴۴ ۴۲,۷۰۶ ۱۱.۸۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد