صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۶۳,۴۶۵ ۱۵.۲۷ ۲۵۲,۰۹۲ ۲۰.۱۳ ۲۶۳,۲۷۵ ۲۱.۵۱ ۲۵۴,۹۳۸ ۲۰.۶۷
اوراق ۴۴۶,۳۳۰ ۴۱.۶۸ ۵۴۴,۷۴۹ ۴۳.۵ ۵۵۳,۶۰۶ ۴۵.۲۳ ۵۷۱,۹۶۸ ۴۶.۳۶
وجه نقد ۴۲۳,۷۸۰ ۳۹.۵۸ ۲۵۲,۹۴۶ ۲۰.۲ ۲۱۰,۳۹۶ ۱۷.۱۹ ۲۱۲,۶۱۳ ۱۷.۲۳
سایر دارایی‌ها ۱۷,۲۵۸ ۱.۶۱ ۱۵,۳۱۰ ۱.۲۲ ۱۵,۳۲۰ ۱.۲۵ ۱۱,۷۲۲ ۰.۹۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۱,۷۷۲ ۸.۵۷ ۱۰۶,۶۲۰ ۸.۵۱ ۱۱۱,۲۵۱ ۹.۰۹ ۱۰۹,۳۶۴ ۸.۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد