صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴ توسط سازمان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
2 تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰ توسط سازمان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
3 تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳ توسط سازمان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
4 تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰ توسط سازمان ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
5 اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح ماده اطلاع رسانی امیدنامه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۴ مطابق ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
6 اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح مفاد اساسنامه مربوط به اطلاع رسانی صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۳:۳۰ مطابق ابلاغیه ۱۲۰۱۰۰۶۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
7 اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
8 اسامی حاضرین در مجمع صندوق گنجینه الماس بیمه دی- اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ساعت ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
9 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ مبنی بر تعیین ارکان ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
10 آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/10/10 ساعت 13-تغییر رکن متولی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
12
سایز صفحه