صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
حساب‌های بانکی صندوق
کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک آینده سمنان ۴۸۰۱ سپرده کوتاه مدت ۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴
بانک آینده سمنان ۴۸۰۱ سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۲۸۷۸۹۸۴۰۰۱
بانک آینده سمنان ۴۸۰۱ قرض الحسنه ۰۳۰۱۴۶۰۰۶۲۰۰۲
بانک آینده سمنان ۴۸۰۱ قرض الحسنه ۰۳۰۱۶۷۸۶۹۴۰۰۹
بانک آینده سمنان ۴۸۰۱ قرض الحسنه ۰۳۰۱۷۵۸۴۴۰۰۰۲
بانک آینده شهيد بهشتي ۰۲۵۱ حساب جاری ۰۱۰۰۳۰۲۸۸۶۰۰۲
بانک آینده سمنان ۴۸۰۱ سپرده بلند مدت ۰۴۰۰۸۲۲۷۳۶۰۰۶