صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷,۹۵۰,۸۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۴۹,۱۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۱۴,۹۲۴,۴۷۳,۱۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۶۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۶۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۶۵۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۲۴,۶۸۵ ۲۴,۶۵۴ ۰ ۷۶۹,۳۴۳ ۱۸۴,۳۱۰,۳۷۴ ۱۵۷,۱۶۶ ۸۷,۳۵۹,۵۰۹ ۹۷,۹۵۰,۸۶۵ ۲,۴۱۴,۹۲۴,۴۷۳,۱۴۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۲۴,۷۰۳ ۲۴,۶۷۴ ۰ ۴۴۲,۷۱۷ ۱۸۳,۵۴۱,۰۳۱ ۱۳۹,۲۶۱ ۸۷,۲۰۲,۳۴۳ ۹۷,۳۳۸,۶۸۸ ۲,۴۰۱,۷۵۱,۸۲۱,۶۰۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲۴,۷۲۵ ۲۴,۶۹۷ ۸۷- ۶۸۴,۵۰۹ ۱۸۳,۰۹۸,۳۱۴ ۱۳۲,۳۲۶ ۸۷,۰۶۳,۰۸۲ ۹۷,۰۳۵,۲۳۲ ۲,۳۹۶,۴۳۸,۰۳۷,۳۲۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲۴,۷۹۶ ۲۴,۷۶۷ ۸۷- ۰ ۱۸۲,۴۱۳,۸۰۵ ۰ ۸۶,۹۳۰,۷۵۶ ۹۶,۴۸۳,۰۴۹ ۲,۳۸۹,۵۹۳,۴۷۴,۵۲۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲۴,۸۱۰ ۲۴,۷۸۵ ۸۷- ۰ ۱۸۲,۴۱۳,۸۰۵ ۰ ۸۶,۹۳۰,۷۵۶ ۹۶,۴۸۳,۰۴۹ ۲,۳۹۱,۳۰۷,۷۶۴,۷۹۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲۴,۸۰۲ ۲۴,۷۷۷ ۸۷- ۸۱۳,۷۹۵ ۱۸۲,۴۱۳,۸۰۵ ۳۴,۰۹۹ ۸۶,۹۳۰,۷۵۶ ۹۶,۴۸۳,۰۴۹ ۲,۳۹۰,۵۲۶,۲۳۷,۰۳۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲۴,۷۹۴ ۲۴,۷۶۸ ۸۷- ۴,۲۷۷,۴۹۰ ۱۸۱,۶۰۰,۰۱۰ ۲,۴۰۵,۵۶۱ ۸۶,۸۹۶,۶۵۷ ۹۵,۷۰۳,۳۵۳ ۲,۳۷۰,۴۱۲,۷۲۵,۱۶۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲۴,۷۵۱ ۲۴,۷۲۳ ۸۹- ۲۳۹,۴۰۹ ۱۷۷,۳۲۲,۵۲۰ ۲۶,۲۲۷ ۸۴,۴۹۱,۰۹۶ ۹۳,۸۳۱,۴۲۴ ۲,۳۱۹,۷۶۲,۳۰۵,۵۱۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲۴,۶۵۳ ۲۴,۶۲۶ ۸۹- ۸۷۱,۸۷۹ ۱۷۷,۰۸۳,۱۱۱ ۲۶۵,۹۴۰ ۸۴,۴۶۴,۸۶۹ ۹۳,۶۱۸,۲۴۲ ۲,۳۰۵,۴۲۹,۵۸۷,۳۰۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲۴,۵۹۵ ۲۴,۵۶۸ ۹۰- ۵۱۰,۴۷۴ ۱۷۶,۲۱۱,۲۳۲ ۱,۱۹۰,۹۴۵ ۸۴,۱۹۸,۹۲۹ ۹۳,۰۱۲,۳۰۳ ۲,۲۸۵,۱۵۳,۹۴۲,۸۱۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲۴,۶۲۴ ۲۴,۵۹۵ ۸۹- ۰ ۱۷۵,۷۰۰,۷۵۸ ۰ ۸۳,۰۰۷,۹۸۴ ۹۳,۶۹۲,۷۷۴ ۲,۳۰۴,۴۰۸,۲۵۰,۷۲۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۲۴,۵۴۲ ۲۴,۵۱۴ ۱۲۲- ۰ ۱۷۵,۷۰۰,۷۵۸ ۰ ۸۳,۰۰۷,۹۸۴ ۹۳,۶۹۲,۷۷۴ ۲,۲۹۶,۷۴۳,۸۷۵,۴۱۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۲۴,۵۳۳ ۲۴,۵۰۵ ۱۲۱- ۲۹۸,۱۵۸ ۱۷۵,۷۰۰,۷۵۸ ۲۰۹,۲۴۱ ۸۳,۰۰۷,۹۸۴ ۹۳,۶۹۲,۷۷۴ ۲,۲۹۵,۹۶۵,۵۷۶,۹۴۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲۴,۵۲۵ ۲۴,۴۹۷ ۱۲۲- ۱۰۳,۶۸۷ ۱۷۵,۴۰۲,۶۰۰ ۳۳۳,۷۴۲ ۸۲,۷۹۸,۷۴۳ ۹۳,۶۰۳,۸۵۷ ۲,۲۹۲,۹۹۴,۶۷۵,۱۱۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۲۴,۵۳۱ ۲۴,۵۰۵ ۱۲۱- ۴۳,۰۷۰ ۱۷۵,۲۹۸,۹۱۳ ۱۲۹,۷۰۰ ۸۲,۴۶۵,۰۰۱ ۹۳,۸۳۳,۹۱۲ ۲,۲۹۹,۴۰۴,۵۲۷,۱۴۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۲۴,۵۲۴ ۲۴,۴۹۸ ۸۹- ۱۸۷,۷۱۹ ۱۷۵,۲۵۵,۸۴۳ ۳۸۹,۲۶۵ ۸۲,۳۳۵,۳۰۱ ۹۳,۹۲۰,۵۴۲ ۲,۳۰۰,۸۵۵,۰۰۴,۸۱۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۲۴,۵۰۷ ۲۴,۴۷۹ ۰ ۱,۲۷۳,۸۳۲ ۱۷۵,۰۶۸,۱۲۴ ۱۲۳,۰۶۴ ۸۱,۹۴۶,۰۳۶ ۹۴,۱۲۲,۰۸۸ ۲,۳۰۳,۹۷۰,۱۳۰,۵۴۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۲۴,۴۹۳ ۲۴,۴۶۵ ۰ ۰ ۱۷۳,۷۹۴,۲۹۲ ۰ ۸۱,۸۲۲,۹۷۲ ۹۲,۹۷۱,۳۲۰ ۲,۲۷۴,۴۹۹,۹۴۴,۶۲۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۲۴,۴۵۸ ۲۴,۴۳۰ ۰ ۰ ۱۷۳,۷۹۴,۲۹۲ ۰ ۸۱,۸۲۲,۹۷۲ ۹۲,۹۷۱,۳۲۰ ۲,۲۷۱,۲۴۳,۴۵۳,۶۰۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۲۴,۴۵۰ ۲۴,۴۲۱ ۰ ۷۶۷,۱۵۲ ۱۷۳,۷۹۴,۲۹۲ ۸۱,۴۸۷ ۸۱,۸۲۲,۹۷۲ ۹۲,۹۷۱,۳۲۰ ۲,۲۷۰,۴۵۴,۲۱۰,۴۶۸