صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲,۶۵۴,۲۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷,۳۴۵,۷۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۲۴,۶۹۱,۳۹۸,۰۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۷۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۶۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۶۶۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۵,۷۲۱ ۱۵,۶۶۲ ۰ ۴,۴۶۸ ۷۹,۵۱۴,۸۷۹ ۰ ۲۷,۸۶۰,۵۸۰ ۵۲,۶۵۴,۲۹۹ ۸۲۴,۶۹۱,۳۹۸,۰۶۲
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۵,۶۶۵ ۱۵,۶۰۹ ۰ ۲۰,۶۹۵ ۷۹,۵۱۰,۴۱۱ ۰ ۲۷,۸۶۰,۵۸۰ ۵۲,۶۴۹,۸۳۱ ۸۲۱,۸۱۰,۷۵۴,۴۵۴
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۵,۵۳۴ ۱۵,۴۸۳ ۰ ۰ ۷۹,۴۸۹,۷۱۶ ۰ ۲۷,۸۶۰,۵۸۰ ۵۲,۶۲۹,۱۳۶ ۸۱۴,۸۴۲,۲۴۱,۲۹۴
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱۵,۵۰۲ ۱۵,۴۵۶ ۰ ۰ ۷۹,۴۸۹,۷۱۶ ۰ ۲۷,۸۶۰,۵۸۰ ۵۲,۶۲۹,۱۳۶ ۸۱۳,۴۲۳,۵۳۶,۲۲۵
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۵,۴۹۹ ۱۵,۴۵۳ ۰ ۰ ۷۹,۴۸۹,۷۱۶ ۷۷۹,۷۷۳ ۲۷,۸۶۰,۵۸۰ ۵۲,۶۲۹,۱۳۶ ۸۱۳,۳۰۱,۲۹۲,۸۵۹
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۵,۴۷۰ ۱۵,۴۲۴ ۰ ۶۱,۸۴۹ ۷۹,۴۸۹,۷۱۶ ۰ ۲۷,۰۸۰,۸۰۷ ۵۳,۴۰۸,۹۰۹ ۸۲۳,۷۹۶,۶۸۱,۱۶۴
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۵,۴۰۲ ۱۵,۳۵۹ ۰ ۱۴,۹۳۹ ۷۹,۴۲۷,۸۶۷ ۵۶۵,۷۴۹ ۲۷,۰۸۰,۸۰۷ ۵۳,۳۴۷,۰۶۰ ۸۱۹,۳۴۲,۲۶۰,۳۲۱
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۵,۳۹۵ ۱۵,۳۵۲ ۱۶ ۲۶,۴۱۰ ۷۹,۴۱۲,۹۲۸ ۲۰۶,۶۵۲ ۲۶,۵۱۵,۰۵۸ ۵۳,۸۹۷,۸۷۰ ۸۲۷,۴۵۲,۷۱۲,۱۲۳
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۵,۳۳۵ ۱۵,۲۹۲ ۴۸ ۷۶,۸۶۲ ۷۹,۳۸۶,۵۱۸ ۱۳,۳۲۶ ۲۶,۳۰۸,۴۰۶ ۵۴,۰۷۸,۱۱۲ ۸۲۶,۹۸۴,۵۵۱,۷۴۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۵,۲۸۷ ۱۵,۲۵۵ ۶۳ ۰ ۷۹,۳۰۹,۶۵۶ ۰ ۲۶,۲۹۵,۰۸۰ ۵۴,۰۱۴,۵۷۶ ۸۲۳,۹۸۸,۱۱۳,۵۶۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۵,۲۴۶ ۱۵,۲۲۰ ۷۷ ۰ ۷۹,۳۰۹,۶۵۶ ۰ ۲۶,۲۹۵,۰۸۰ ۵۴,۰۱۴,۵۷۶ ۸۲۲,۱۰۴,۴۱۳,۷۸۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۵,۲۴۳ ۱۵,۲۱۸ ۷۷ ۴,۲۶۴ ۷۹,۳۰۹,۶۵۶ ۰ ۲۶,۲۹۵,۰۸۰ ۵۴,۰۱۴,۵۷۶ ۸۲۱,۹۹۱,۵۹۴,۶۵۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۵,۲۴۱ ۱۵,۲۱۶ ۷۷ ۰ ۷۹,۳۰۵,۳۹۲ ۰ ۲۶,۲۹۵,۰۸۰ ۵۴,۰۱۰,۳۱۲ ۸۲۱,۸۱۳,۷۴۸,۰۳۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۵,۱۵۲ ۱۵,۱۲۴ ۱۰۳ ۲۹,۷۰۲ ۷۹,۳۰۵,۳۹۲ ۲۷۲,۴۱۷ ۲۶,۲۹۵,۰۸۰ ۵۴,۰۱۰,۳۱۲ ۸۱۶,۸۷۸,۰۴۵,۷۰۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۵,۱۵۰ ۱۵,۱۲۲ ۱۰۲ ۲,۶۷۸,۰۹۷ ۷۹,۲۷۵,۶۹۰ ۰ ۲۶,۰۲۲,۶۶۳ ۵۴,۲۵۳,۰۲۷ ۸۲۰,۴۲۷,۸۶۵,۵۸۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۵,۱۶۳ ۱۵,۱۳۵ ۱۲۳ ۲,۶۲۳,۴۲۳ ۷۶,۵۹۴,۱۲۳ ۰ ۲۶,۰۲۲,۶۶۳ ۵۱,۵۷۴,۹۳۰ ۷۸۰,۶۰۴,۲۴۰,۷۷۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۵,۱۳۰ ۱۵,۱۰۱ ۱۴۳ ۰ ۷۳,۹۷۴,۱۷۰ ۰ ۲۶,۰۲۲,۶۶۳ ۴۸,۹۵۱,۵۰۷ ۷۳۹,۲۲۶,۰۵۰,۲۸۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۵,۱۳۹ ۱۵,۱۰۹ ۱۵۲ ۰ ۷۳,۹۷۴,۱۷۰ ۰ ۲۶,۰۲۲,۶۶۳ ۴۸,۹۵۱,۵۰۷ ۷۳۹,۶۲۶,۱۷۲,۰۳۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۵,۱۳۶ ۱۵,۱۰۷ ۱۵۱ ۲۰۲,۱۹۷ ۷۳,۹۷۴,۱۷۰ ۱۷,۳۹۸ ۲۶,۰۲۲,۶۶۳ ۴۸,۹۵۱,۵۰۷ ۷۳۹,۵۰۶,۳۳۴,۶۴۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۵,۱۳۴ ۱۵,۱۰۴ ۱۵۲ ۷۰,۴۲۲ ۷۳,۷۷۱,۹۷۳ ۶۳۷,۲۷۰ ۲۶,۰۰۵,۲۶۵ ۴۸,۷۶۶,۷۰۸ ۷۳۶,۵۸۹,۰۸۵,۵۸۴