صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۷,۹۳۶,۰۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۰۶۳,۹۱۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۹۳,۹۲۷,۴۶۹,۴۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۲۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۱۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۱۶۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۹,۲۰۸ ۱۹,۱۶۹ ۰ ۰ ۱۳۵,۸۷۲,۸۹۴ ۰ ۵۸,۹۳۶,۸۰۵ ۷۷,۹۳۶,۰۸۹ ۱,۴۹۳,۹۲۷,۴۶۹,۴۷۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۹,۲۰۳ ۱۹,۱۶۳ ۰ ۱۰۲,۵۹۸ ۱۳۵,۸۷۲,۸۹۴ ۲۵۶,۹۸۸ ۵۸,۹۳۶,۸۰۵ ۷۷,۹۳۶,۰۸۹ ۱,۴۹۳,۴۹۱,۸۳۵,۶۷۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۹,۱۹۷ ۱۹,۱۵۸ ۰ ۰ ۱۳۵,۷۷۰,۲۹۶ ۰ ۵۸,۶۷۹,۸۱۷ ۷۸,۰۹۰,۴۷۹ ۱,۴۹۶,۰۲۹,۲۶۹,۸۱۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۹,۳۱۴ ۱۹,۲۷۴ ۰ ۰ ۱۳۵,۷۷۰,۲۹۶ ۰ ۵۸,۶۷۹,۸۱۷ ۷۸,۰۹۰,۴۷۹ ۱,۵۰۵,۰۹۱,۴۳۶,۰۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۹,۳۰۹ ۱۹,۲۶۸ ۰ ۵,۱۴۲,۴۱۲ ۱۳۵,۷۷۰,۲۹۶ ۵۴,۷۹۴ ۵۸,۶۷۹,۸۱۷ ۷۸,۰۹۰,۴۷۹ ۱,۵۰۴,۶۵۹,۸۹۲,۹۸۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۹,۳۰۳ ۱۹,۲۶۰ ۰ ۱۸۷,۶۴۸ ۱۳۰,۶۲۷,۸۸۴ ۱۰۲,۸۱۵ ۵۸,۶۲۵,۰۲۳ ۷۳,۰۰۲,۸۶۱ ۱,۴۰۶,۰۲۱,۹۹۳,۲۰۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۹,۳۹۰ ۱۹,۳۴۷ ۰ ۱۶۱,۳۹۳ ۱۳۰,۴۴۰,۲۳۶ ۱۸,۵۶۹ ۵۸,۵۲۲,۲۰۸ ۷۲,۹۱۸,۰۲۸ ۱,۴۱۰,۷۷۹,۲۲۱,۴۹۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۹,۲۹۲ ۱۹,۲۴۶ ۰ ۲۵۸,۳۴۶ ۱۳۰,۲۷۸,۸۴۳ ۱۵۲,۰۹۶ ۵۸,۵۰۳,۶۳۹ ۷۲,۷۷۵,۲۰۴ ۱,۴۰۰,۶۰۱,۶۵۷,۰۷۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۹,۰۹۹ ۱۹,۰۵۵ ۰ ۱۲۸,۴۴۸ ۱۳۰,۰۲۰,۴۹۷ ۱,۷۸۴ ۵۸,۳۵۱,۵۴۳ ۷۲,۶۶۸,۹۵۴ ۱,۳۸۴,۶۷۲,۱۶۰,۶۰۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۹,۱۸۴ ۱۹,۱۳۸ ۰ ۰ ۱۲۹,۸۹۲,۰۴۹ ۰ ۵۸,۳۴۹,۷۵۹ ۷۲,۵۴۲,۲۹۰ ۱,۳۸۸,۳۲۳,۳۲۷,۴۹۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۹,۲۱۷ ۱۹,۱۶۹ ۰ ۰ ۱۲۹,۸۹۲,۰۴۹ ۰ ۵۸,۳۴۹,۷۵۹ ۷۲,۵۴۲,۲۹۰ ۱,۳۹۰,۵۵۲,۶۴۳,۷۸۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۹,۲۱۳ ۱۹,۱۶۴ ۰ ۴۷,۱۵۰ ۱۲۹,۸۹۲,۰۴۹ ۲۱,۷۴۲ ۵۸,۳۴۹,۷۵۹ ۷۲,۵۴۲,۲۹۰ ۱,۳۹۰,۲۱۴,۷۲۲,۸۴۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۹,۲۰۸ ۱۹,۱۵۹ ۰ ۱۵۶,۱۴۲ ۱۲۹,۸۴۴,۸۹۹ ۶۱۵,۷۸۸ ۵۸,۳۲۸,۰۱۷ ۷۲,۵۱۶,۸۸۲ ۱,۳۸۹,۳۸۲,۰۵۹,۷۹۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۹,۲۴۰ ۱۹,۱۸۶ ۰ ۴۶۳,۳۷۰ ۱۲۹,۶۸۸,۷۵۷ ۱۱۴,۶۴۵ ۵۷,۷۱۲,۲۲۹ ۷۲,۹۷۶,۵۲۸ ۱,۴۰۰,۱۵۵,۲۳۴,۸۹۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۹,۳۶۰ ۱۹,۳۰۶ ۰ ۱,۳۵۰,۰۸۲ ۱۲۹,۲۲۵,۳۸۷ ۲۰,۵۲۸ ۵۷,۵۹۷,۵۸۴ ۷۲,۶۲۷,۸۰۳ ۱,۴۰۲,۱۵۴,۸۱۴,۴۲۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۹,۳۲۷ ۱۹,۲۷۳ ۰ ۲۴۲,۷۱۷ ۱۲۷,۸۷۵,۳۰۵ ۲۳,۱۸۷,۶۳۲ ۵۷,۵۷۷,۰۵۶ ۷۱,۲۹۸,۲۴۹ ۱,۳۷۴,۱۱۲,۳۶۶,۱۴۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۹,۱۳۱ ۱۹,۰۹۵ ۰ ۰ ۱۲۷,۶۳۲,۵۸۸ ۰ ۳۴,۳۸۹,۴۲۴ ۹۴,۲۴۳,۱۶۴ ۱,۷۹۹,۶۰۰,۷۳۹,۲۶۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱۸,۹۹۰ ۱۸,۹۵۶ ۰ ۰ ۱۲۷,۶۳۲,۵۸۸ ۰ ۳۴,۳۸۹,۴۲۴ ۹۴,۲۴۳,۱۶۴ ۱,۷۸۶,۴۷۷,۴۵۴,۵۸۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۸,۹۶۶ ۱۸,۹۳۱ ۰ ۲۲۹,۰۱۴ ۱۲۷,۶۳۲,۵۸۸ ۳,۲۸۱ ۳۴,۳۸۹,۴۲۴ ۹۴,۲۴۳,۱۶۴ ۱,۷۸۴,۱۶۰,۶۳۰,۳۴۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۸,۹۶۲ ۱۸,۹۲۸ ۰ ۶۰۰,۱۶۳ ۱۲۷,۴۰۳,۵۷۴ ۳۸۱,۰۸۱ ۳۴,۳۸۶,۱۴۳ ۹۴,۰۱۷,۴۳۱ ۱,۷۷۹,۵۴۲,۰۸۹,۵۳۹