صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۸۵۳,۵۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۱۴۶,۴۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶۳,۰۴۶,۳۱۳,۶۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۹۷۲
تاریخ انتشار
1398/08/21
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۳,۵۵۷ ۱۳,۵۱۹ ۴۵۳ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۳,۰۴۶,۳۱۳,۶۶۶
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳,۵۱۹ ۱۳,۴۸۲ ۴۶۴ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۲,۰۳۱,۶۳۴,۲۴۵
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳,۵۱۱ ۱۳,۴۷۴ ۴۶۵ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۱,۸۳۲,۲۹۱,۲۳۷
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳,۵۰۷ ۱۳,۴۷۰ ۴۶۹ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۱,۷۲۲,۳۶۶,۰۴۸
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۳,۴۷۴ ۱۳,۴۳۷ ۴۶۲ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۸۴۲,۷۹۳,۹۰۸
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۳,۴۷۴ ۱۳,۴۳۷ ۴۶۲ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۸۳۱,۷۸۲,۶۲۶
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۳,۴۷۳ ۱۳,۴۳۷ ۴۶۲ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۸۲۰,۷۸۴,۵۸۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳,۴۷۳ ۱۳,۴۳۶ ۴۶۲ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۸۰۹,۷۹۹,۷۶۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳,۴۶۷ ۱۳,۴۳۰ ۴۷۸ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۶۴۸,۳۶۹,۳۲۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۳,۴۹۱ ۱۳,۴۵۴ ۴۸۹ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۱,۲۸۶,۰۲۱,۶۲۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳,۵۰۴ ۱۳,۴۶۶ ۴۸۸ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۱,۶۰۹,۴۷۳,۸۱۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۳,۵۲۰ ۱۳,۴۸۲ ۴۸۳ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۲,۰۴۸,۵۶۳,۲۷۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳,۵۲۰ ۱۳,۴۸۲ ۴۸۳ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۲,۰۳۷,۶۷۲,۶۸۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳,۵۱۹ ۱۳,۴۸۲ ۴۸۲ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۲,۰۲۶,۷۹۵,۳۱۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۳,۴۷۸ ۱۳,۴۴۱ ۴۷۶ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۹۳۲,۱۶۴,۶۷۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳,۴۷۸ ۱۳,۴۴۰ ۴۷۶ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۹۲۱,۲۸۵,۵۲۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۳,۴۵۲ ۱۳,۴۱۵ ۴۶۰ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۲۴۲,۳۲۸,۱۷۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۳,۴۵۲ ۱۳,۴۱۵ ۴۵۹ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۲۳۱,۴۵۷,۸۸۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۳,۴۵۳ ۱۳,۴۱۶ ۴۶۱ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۲۵۹,۹۵۸,۳۴۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۳,۴۵۲ ۱۳,۴۱۵ ۴۶۱ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۲۴۹,۱۱۴,۸۶۰