صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۳۳۶,۴۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱,۶۶۳,۵۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۴۲,۵۱۵,۶۱۵,۹۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۷۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۷۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۷۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۲۵,۷۴۰ ۲۵,۷۰۶ ۲۵,۷۰۶ ۰ ۲۱,۶۱۴ ۲۰۳,۵۱۵,۲۷۲ ۱,۵۴۱,۶۲۳ ۱۵۶,۱۷۸,۸۲۳ ۴۸,۳۳۶,۴۴۹ ۱,۲۴۲,۵۱۵,۶۱۵,۹۱۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۲۵,۶۵۰ ۲۵,۶۱۸ ۲۵,۶۱۸ ۰ ۷,۴۲۵ ۲۰۳,۴۹۳,۶۵۸ ۲۲,۷۵۱ ۱۵۴,۶۳۷,۲۰۰ ۴۹,۸۵۶,۴۵۸ ۱,۲۷۷,۲۰۳,۰۵۶,۰۱۰
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۲۵,۶۴۴ ۲۵,۶۱۱ ۲۵,۶۱۱ ۰ ۴۴۷ ۲۰۳,۴۸۶,۲۳۳ ۴۵,۸۷۰ ۱۵۴,۶۱۴,۴۴۹ ۴۹,۸۷۱,۷۸۴ ۱,۲۷۷,۲۵۹,۶۰۸,۴۷۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۲۵,۶۶۸ ۲۵,۶۳۵ ۲۵,۶۳۵ ۰ ۰ ۲۰۳,۴۸۵,۷۸۶ ۰ ۱۵۴,۵۶۸,۵۷۹ ۴۹,۹۱۷,۲۰۷ ۱,۲۷۹,۶۱۲,۲۴۵,۴۶۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۲۵,۶۸۱ ۲۵,۶۴۷ ۲۵,۶۴۷ ۰ ۰ ۲۰۳,۴۸۵,۷۸۶ ۰ ۱۵۴,۵۶۸,۵۷۹ ۴۹,۹۱۷,۲۰۷ ۱,۲۸۰,۲۴۱,۲۶۸,۹۳۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۲۵,۶۷۱ ۲۵,۶۳۸ ۲۵,۶۳۸ ۰ ۵۴,۶۸۳ ۲۰۳,۴۸۵,۷۸۶ ۳۸,۱۱۸ ۱۵۴,۵۶۸,۵۷۹ ۴۹,۹۱۷,۲۰۷ ۱,۲۷۹,۷۵۴,۳۰۲,۷۷۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۲۵,۶۶۱ ۲۵,۶۲۸ ۲۵,۶۲۸ ۰ ۰ ۲۰۳,۴۳۱,۱۰۳ ۰ ۱۵۴,۵۳۰,۴۶۱ ۴۹,۹۰۰,۶۴۲ ۱,۲۷۸,۸۴۱,۵۲۴,۳۵۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۲۵,۶۳۹ ۲۵,۶۰۵ ۲۵,۶۰۵ ۰ ۵,۲۶۷ ۲۰۳,۴۳۱,۱۰۳ ۴۶۶,۴۶۵ ۱۵۴,۵۳۰,۴۶۱ ۴۹,۹۰۰,۶۴۲ ۱,۲۷۷,۷۱۲,۵۵۲,۶۵۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۵,۶۲۹ ۲۵,۵۹۵ ۲۵,۵۹۵ ۰ ۱۵,۹۱۴ ۲۰۳,۴۲۵,۸۳۶ ۸۰,۳۹۶ ۱۵۴,۰۶۳,۹۹۶ ۵۰,۳۶۱,۸۴۰ ۱,۲۸۹,۰۳۱,۳۰۸,۹۶۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۲۵,۶۴۹ ۲۵,۶۱۶ ۲۵,۶۱۶ ۰ ۱,۱۸۹ ۲۰۳,۴۰۹,۹۲۲ ۳,۲۲۹ ۱۵۳,۹۸۳,۶۰۰ ۵۰,۴۲۶,۳۲۲ ۱,۲۹۱,۷۱۷,۷۱۳,۲۱۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۲۵,۶۸۳ ۲۵,۶۴۹ ۲۵,۶۴۹ ۰ ۰ ۲۰۳,۴۰۸,۷۳۳ ۰ ۱۵۳,۹۸۰,۳۷۱ ۵۰,۴۲۸,۳۶۲ ۱,۲۹۳,۴۳۸,۳۹۰,۷۷۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۲۵,۷۲۰ ۲۵,۶۸۶ ۲۵,۶۸۶ ۰ ۰ ۲۰۳,۴۰۸,۷۳۳ ۰ ۱۵۳,۹۸۰,۳۷۱ ۵۰,۴۲۸,۳۶۲ ۱,۲۹۵,۳۰۲,۷۲۴,۸۷۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۲۵,۷۱۰ ۲۵,۶۷۶ ۲۵,۶۷۶ ۰ ۴۷,۷۶۴ ۲۰۳,۴۰۸,۷۳۳ ۱۴۸,۰۵۴ ۱۵۳,۹۸۰,۳۷۱ ۵۰,۴۲۸,۳۶۲ ۱,۲۹۴,۸۱۷,۵۸۷,۳۶۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۲۵,۷۰۱ ۲۵,۶۶۷ ۲۵,۶۶۷ ۰ ۱۰۲,۴۴۶ ۲۰۳,۳۶۰,۹۶۹ ۲۶۴ ۱۵۳,۸۳۲,۳۱۷ ۵۰,۵۲۸,۶۵۲ ۱,۲۹۶,۹۰۵,۴۷۹,۴۶۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۲۵,۶۷۵ ۲۵,۶۴۱ ۲۵,۶۴۱ ۰ ۳۷,۲۱۶ ۲۰۳,۲۵۸,۵۲۳ ۳۹,۴۶۷ ۱۵۳,۸۳۲,۰۵۳ ۵۰,۴۲۶,۴۷۰ ۱,۲۹۲,۹۶۵,۱۷۱,۷۰۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۲۵,۶۰۱ ۲۵,۵۶۸ ۲۵,۵۶۸ ۰ ۹,۸۱۷ ۲۰۳,۲۲۱,۳۰۷ ۲۶,۳۹۸ ۱۵۳,۷۹۲,۵۸۶ ۵۰,۴۲۸,۷۲۱ ۱,۲۸۹,۳۳۸,۳۴۳,۷۲۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۲۵,۶۰۶ ۲۵,۵۷۲ ۲۵,۵۷۲ ۰ ۱۳,۹۱۴ ۲۰۳,۲۱۱,۴۹۰ ۹۲,۳۷۲ ۱۵۳,۷۶۶,۱۸۸ ۵۰,۴۴۵,۳۰۲ ۱,۲۹۰,۰۰۵,۵۸۴,۹۸۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۲۵,۶۳۳ ۲۵,۵۹۹ ۲۵,۵۹۹ ۰ ۰ ۲۰۳,۱۹۷,۵۷۶ ۰ ۱۵۳,۶۷۳,۸۱۶ ۵۰,۵۲۳,۷۶۰ ۱,۲۹۳,۳۶۷,۷۲۸,۸۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۲۵,۶۵۲ ۲۵,۶۱۸ ۲۵,۶۱۸ ۰ ۰ ۲۰۳,۱۹۷,۵۷۶ ۰ ۱۵۳,۶۷۳,۸۱۶ ۵۰,۵۲۳,۷۶۰ ۱,۲۹۴,۲۹۲,۹۲۴,۸۸۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۲۵,۶۴۲ ۲۵,۶۰۸ ۲۵,۶۰۸ ۰ ۱۲,۵۶۸ ۲۰۳,۱۹۷,۵۷۶ ۳۶۶,۰۳۶ ۱۵۳,۶۷۳,۸۱۶ ۵۰,۵۲۳,۷۶۰ ۱,۲۹۳,۸۱۱,۳۷۱,۸۸۷
  مشاهده همه