صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۸۵۳,۵۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۱۴۶,۴۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵۹,۷۶۶,۲۱۹,۴۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۴۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۳۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۸۶۴
تاریخ انتشار
1398/07/30
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳,۴۳۵ ۱۳,۳۹۷ ۴۶۷ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۵۹,۷۶۶,۲۱۹,۴۸۸
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳,۳۲۸ ۱۳,۲۹۱ ۴۶۸ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۵۶,۹۰۹,۰۲۰,۸۵۲
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳,۳۴۲ ۱۳,۳۰۵ ۴۹۰ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۵۷,۲۸۷,۹۸۲,۵۴۲
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۳,۴۰۲ ۱۳,۳۶۴ ۴۸۵ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۵۸,۸۸۰,۸۱۳,۴۵۶
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۳,۴۰۲ ۱۳,۳۶۴ ۴۸۵ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۵۸,۸۷۰,۲۹۸,۱۵۴
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۳,۴۰۲ ۱۳,۳۶۴ ۴۸۵ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۵۸,۸۵۹,۷۹۶,۰۴۱
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳,۴۰۱ ۱۳,۳۶۳ ۴۸۵ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۵۸,۸۴۹,۳۱۷,۱۱۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳,۴۳۳ ۱۳,۳۹۴ ۴۷۷ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۵۹,۶۸۲,۳۶۵,۲۹۴
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳,۴۹۸ ۱۳,۴۵۸ ۴۷۵ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۱,۳۹۱,۵۲۰,۰۱۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳,۵۴۳ ۱۳,۵۰۳ ۴۷۷ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۲,۶۱۴,۶۴۸,۴۴۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳,۵۲۳ ۱۳,۴۸۶ ۴۷۹ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۲,۱۳۸,۱۶۳,۲۵۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۳,۴۸۷ ۱۳,۴۵۱ ۴۵۰ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۱,۲۱۰,۰۱۶,۶۸۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۳,۴۸۳ ۱۳,۴۴۷ ۴۵۰ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۱,۱۰۷,۸۲۵,۷۵۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳,۴۸۳ ۱۳,۴۴۷ ۴۵۰ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۱,۰۹۶,۱۸۰,۲۷۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۳,۴۷۲ ۱۳,۴۳۶ ۴۴۰ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۸۰۹,۹۴۲,۶۸۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳,۵۱۱ ۱۳,۴۷۸ ۴۳۰ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۱,۹۴۱,۶۰۸,۳۱۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳,۵۰۴ ۱۳,۴۷۶ ۴۱۷ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۱,۸۷۳,۴۴۳,۶۴۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳,۵۳۵ ۱۳,۵۰۶ ۴۱۲ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۲,۶۷۷,۰۰۲,۳۲۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۳,۴۵۰ ۱۳,۴۱۹ ۴۹۰ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۳۵۷,۴۲۷,۳۸۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۳,۴۴۹ ۱۳,۴۱۸ ۴۹۰ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۰,۳۳۰,۶۷۰,۸۰۷