صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵,۵۰۸,۸۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۹۱,۱۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۳۶۴,۶۵۶,۱۵۱,۷۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۷۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۷۵۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۲۴,۷۸۷ ۲۴,۷۵۸ ۰ ۵۵,۰۴۹ ۱۹۰,۲۸۰,۱۹۶ ۷۶۷,۶۱۹ ۹۵,۷۷۱,۳۰۰ ۹۵,۵۰۸,۸۹۶ ۲,۳۶۴,۶۵۶,۱۵۱,۷۷۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۲۴,۷۸۰ ۲۴,۷۵۱ ۰ ۳۵,۱۳۳ ۱۹۰,۲۲۵,۱۴۷ ۸۱۵,۵۹۶ ۹۵,۰۰۳,۶۸۱ ۹۶,۲۲۱,۴۶۶ ۲,۳۸۱,۵۷۲,۲۴۸,۰۰۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۲۴,۷۷۰ ۲۴,۷۴۰ ۰ ۰ ۱۹۰,۱۹۰,۰۱۴ ۰ ۹۴,۱۸۸,۰۸۵ ۹۷,۰۰۱,۹۲۹ ۲,۳۹۹,۸۰۰,۱۰۲,۵۳۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۲۴,۷۶۰ ۲۴,۷۲۹ ۰ ۰ ۱۹۰,۱۹۰,۰۱۴ ۰ ۹۴,۱۸۸,۰۸۵ ۹۷,۰۰۱,۹۲۹ ۲,۳۹۸,۷۹۴,۰۳۵,۰۳۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۲۴,۷۴۱ ۲۴,۷۱۰ ۰ ۰ ۱۹۰,۱۹۰,۰۱۴ ۰ ۹۴,۱۸۸,۰۸۵ ۹۷,۰۰۱,۹۲۹ ۲,۳۹۶,۹۵۷,۸۸۳,۱۷۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۲۴,۷۲۲ ۲۴,۶۹۱ ۰ ۷۰,۹۴۶ ۱۹۰,۱۹۰,۰۱۴ ۶۰۴,۱۳۹ ۹۴,۱۸۸,۰۸۵ ۹۷,۰۰۱,۹۲۹ ۲,۳۹۵,۱۲۲,۵۸۲,۹۳۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۲۴,۷۰۳ ۲۴,۶۷۳ ۰ ۶۱,۷۵۵ ۱۹۰,۱۱۹,۰۶۸ ۳۷۴,۲۸۲ ۹۳,۵۸۳,۹۴۶ ۹۷,۵۳۵,۱۲۲ ۲,۴۰۶,۴۴۰,۶۷۵,۳۰۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲۴,۶۸۹ ۲۴,۶۵۸ ۰ ۱۲۸,۳۴۶ ۱۹۰,۰۵۷,۳۱۳ ۲۸۵,۴۰۴ ۹۳,۲۰۹,۶۶۴ ۹۷,۸۴۷,۶۴۹ ۲,۴۱۲,۷۴۸,۴۴۶,۶۰۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۲۴,۶۸۰ ۲۴,۶۵۰ ۰ ۶۰,۲۳۳ ۱۸۹,۹۲۸,۹۶۷ ۳۴۵,۸۸۴ ۹۲,۹۲۴,۲۶۰ ۹۸,۰۰۴,۷۰۷ ۲,۴۱۵,۷۷۷,۱۶۴,۰۷۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲۴,۶۵۸ ۲۴,۶۲۹ ۰ ۱۲۸,۰۶۴ ۱۸۹,۸۶۸,۷۳۴ ۱۱۴,۳۶۱ ۹۲,۵۷۸,۳۷۶ ۹۸,۲۹۰,۳۵۸ ۲,۴۲۰,۷۷۱,۹۵۸,۸۱۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۲۴,۶۴۶ ۲۴,۶۱۹ ۰ ۰ ۱۸۹,۷۴۰,۶۷۰ ۰ ۹۲,۴۶۴,۰۱۵ ۹۸,۲۷۶,۶۵۵ ۲,۴۱۹,۴۷۶,۰۲۰,۶۵۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۲۴,۶۲۶ ۲۴,۵۹۷ ۰ ۰ ۱۸۹,۷۴۰,۶۷۰ ۰ ۹۲,۴۶۴,۰۱۵ ۹۸,۲۷۶,۶۵۵ ۲,۴۱۷,۳۴۵,۴۰۹,۷۸۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۲۴,۵۹۳ ۲۴,۵۶۴ ۰ ۳,۴۲۴,۰۰۲ ۱۸۹,۷۴۰,۶۷۰ ۶۳۷,۵۴۸ ۹۲,۴۶۴,۰۱۵ ۹۸,۲۷۶,۶۵۵ ۲,۴۱۴,۰۷۱,۴۷۷,۹۷۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۲۴,۵۸۵ ۲۴,۵۵۵ ۰ ۲۰۶,۵۲۵ ۱۸۶,۳۱۶,۶۶۸ ۸۷۵,۴۲۴ ۹۱,۸۲۶,۴۶۷ ۹۵,۴۹۰,۲۰۱ ۲,۳۴۴,۷۷۷,۱۷۶,۹۸۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲۴,۵۷۵ ۲۴,۵۴۵ ۰ ۵۲۴,۷۳۶ ۱۸۶,۱۱۰,۱۴۳ ۲۱۴,۲۳۹ ۹۰,۹۵۱,۰۴۳ ۹۶,۱۵۹,۱۰۰ ۲,۳۶۰,۲۲۵,۳۰۸,۵۸۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۲۴,۶۴۵ ۲۴,۶۱۶ ۰ ۴۷,۱۲۴ ۱۸۵,۵۸۵,۴۰۷ ۲۰۰,۵۵۸ ۹۰,۷۳۶,۸۰۴ ۹۵,۸۴۸,۶۰۳ ۲,۳۵۹,۴۰۸,۵۴۷,۷۲۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۲۴,۶۴۳ ۲۴,۶۱۲ ۰ ۳۸,۲۰۹ ۱۸۵,۵۳۸,۲۸۳ ۳۸۸,۶۷۳ ۹۰,۵۳۶,۲۴۶ ۹۶,۰۰۲,۰۳۷ ۲,۳۶۲,۷۸۱,۸۱۸,۷۴۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲۴,۶۳۶ ۲۴,۶۰۷ ۰ ۰ ۱۸۵,۵۰۰,۰۷۴ ۰ ۹۰,۱۴۷,۵۷۳ ۹۶,۳۵۲,۵۰۱ ۲,۳۷۰,۹۳۰,۳۵۱,۶۷۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۲۴,۶۱۴ ۲۴,۵۸۵ ۰ ۰ ۱۸۵,۵۰۰,۰۷۴ ۰ ۹۰,۱۴۷,۵۷۳ ۹۶,۳۵۲,۵۰۱ ۲,۳۶۸,۸۱۷,۶۰۲,۸۳۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۲۴,۶۰۶ ۲۴,۵۷۷ ۰ ۲۱۹,۷۸۸ ۱۸۵,۵۰۰,۰۷۴ ۲۳۸,۳۲۳ ۹۰,۱۴۷,۵۷۳ ۹۶,۳۵۲,۵۰۱ ۲,۳۶۸,۰۴۳,۲۳۳,۱۸۹