صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۷۳۰,۷۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶,۲۶۹,۲۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۱۰,۵۳۷,۱۵۶,۱۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۷۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۶۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۶۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۲۷,۷۲۷ ۲۷,۶۸۲ ۲۷,۶۸۲ ۰ ۰ ۲۰۶,۱۹۳,۳۸۴ ۰ ۱۶۳,۴۶۲,۶۰۳ ۴۳,۷۳۰,۷۸۱ ۱,۲۱۰,۵۳۷,۱۵۶,۱۲۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۲۷,۸۷۸ ۲۷,۸۳۱ ۲۷,۸۳۱ ۰ ۰ ۲۰۶,۱۹۳,۳۸۴ ۰ ۱۶۳,۴۶۲,۶۰۳ ۴۳,۷۳۰,۷۸۱ ۱,۲۱۷,۰۸۳,۶۷۱,۹۰۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۲۷,۸۶۹ ۲۷,۸۲۲ ۲۷,۸۲۲ ۰ ۵۵ ۲۰۶,۱۹۳,۳۸۴ ۳۶,۱۳۶ ۱۶۳,۴۶۲,۶۰۳ ۴۳,۷۳۰,۷۸۱ ۱,۲۱۶,۶۹۳,۵۹۷,۴۳۷
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۲۷,۸۶۰ ۲۷,۸۱۳ ۲۷,۸۱۳ ۰ ۴,۸۶۷ ۲۰۶,۱۹۳,۳۲۹ ۵,۱۷۳ ۱۶۳,۴۲۶,۴۶۷ ۴۳,۷۶۶,۸۶۲ ۱,۲۱۷,۲۹۶,۶۷۹,۰۲۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۲۷,۸۴۸ ۲۷,۸۰۲ ۲۷,۸۰۲ ۰ ۸,۰۵۳ ۲۰۶,۱۸۸,۴۶۲ ۹۱۵,۵۲۲ ۱۶۳,۴۲۱,۲۹۴ ۴۳,۷۶۷,۱۶۸ ۱,۲۱۶,۸۰۴,۵۶۴,۶۴۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۲۷,۶۹۸ ۲۷,۶۵۴ ۲۷,۶۵۴ ۰ ۷,۲۱۲ ۲۰۶,۱۸۰,۴۰۹ ۵,۳۶۳ ۱۶۲,۵۰۵,۷۷۲ ۴۴,۶۷۴,۶۳۷ ۱,۲۳۵,۴۱۴,۰۵۲,۶۲۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۲۷,۷۳۱ ۲۷,۶۸۸ ۲۷,۶۸۸ ۰ ۹,۱۵۳ ۲۰۶,۱۷۳,۱۹۷ ۱,۲۵۵ ۱۶۲,۵۰۰,۴۰۹ ۴۴,۶۷۲,۷۸۸ ۱,۲۳۶,۸۹۹,۲۸۴,۶۴۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۲۷,۸۹۹ ۲۷,۸۵۵ ۲۷,۸۵۵ ۰ ۰ ۲۰۶,۱۶۴,۰۴۴ ۰ ۱۶۲,۴۹۹,۱۵۴ ۴۴,۶۶۴,۸۹۰ ۱,۲۴۴,۱۳۲,۶۴۸,۱۶۴
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۲۷,۹۹۴ ۲۷,۹۴۸ ۲۷,۹۴۸ ۰ ۰ ۲۰۶,۱۶۴,۰۴۴ ۰ ۱۶۲,۴۹۹,۱۵۴ ۴۴,۶۶۴,۸۹۰ ۱,۲۴۸,۲۹۷,۵۱۹,۶۹۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۲۷,۹۸۵ ۲۷,۹۳۹ ۲۷,۹۳۹ ۰ ۱۰,۷۴۴ ۲۰۶,۱۶۴,۰۴۴ ۷۹ ۱۶۲,۴۹۹,۱۵۴ ۴۴,۶۶۴,۸۹۰ ۱,۲۴۷,۸۸۱,۲۶۱,۵۱۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۲۷,۹۷۵ ۲۷,۹۲۹ ۲۷,۹۲۹ ۰ ۷,۴۵۷ ۲۰۶,۱۵۳,۳۰۰ ۲۵۱ ۱۶۲,۴۹۹,۰۷۵ ۴۴,۶۵۴,۲۲۵ ۱,۲۴۷,۱۶۸,۱۲۶,۲۷۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۲۷,۹۶۱ ۲۷,۹۱۵ ۲۷,۹۱۵ ۰ ۵۷,۳۴۸ ۲۰۶,۱۴۵,۸۴۳ ۷,۵۱۰ ۱۶۲,۴۹۸,۸۲۴ ۴۴,۶۴۷,۰۱۹ ۱,۲۴۶,۳۲۶,۰۵۹,۹۰۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۲۸,۰۱۰ ۲۷,۹۶۴ ۲۷,۹۶۴ ۰ ۱,۷۹۳ ۲۰۶,۰۸۸,۴۹۵ ۵۹,۵۷۶ ۱۶۲,۴۹۱,۳۱۴ ۴۴,۵۹۷,۱۸۱ ۱,۲۴۷,۱۰۲,۱۲۳,۶۳۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۲۸,۰۳۵ ۲۷,۹۸۹ ۲۷,۹۸۹ ۰ ۳,۵۸۵ ۲۰۶,۰۸۶,۷۰۲ ۲,۰۵۴ ۱۶۲,۴۳۱,۷۳۸ ۴۴,۶۵۴,۹۶۴ ۱,۲۴۹,۸۳۸,۹۶۲,۶۶۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۲۸,۰۲۶ ۲۷,۹۷۹ ۲۷,۹۷۹ ۰ ۰ ۲۰۶,۰۸۳,۱۱۷ ۰ ۱۶۲,۴۲۹,۶۸۴ ۴۴,۶۵۳,۴۳۳ ۱,۲۴۹,۳۴۳,۲۰۵,۲۱۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۲۷,۹۱۱ ۲۷,۸۶۵ ۲۷,۸۶۵ ۰ ۰ ۲۰۶,۰۸۳,۱۱۷ ۰ ۱۶۲,۴۲۹,۶۸۴ ۴۴,۶۵۳,۴۳۳ ۱,۲۴۴,۲۸۹,۶۳۷,۹۹۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۲۷,۹۰۱ ۲۷,۸۵۶ ۲۷,۸۵۶ ۰ ۲۱,۵۸۲ ۲۰۶,۰۸۳,۱۱۷ ۹,۳۴۶ ۱۶۲,۴۲۹,۶۸۴ ۴۴,۶۵۳,۴۳۳ ۱,۲۴۳,۸۷۳,۴۶۹,۶۷۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۲۷,۸۹۲ ۲۷,۸۴۷ ۲۷,۸۴۷ ۰ ۱۹,۵۵۵ ۲۰۶,۰۶۱,۵۳۵ ۸,۸۹۵ ۱۶۲,۴۲۰,۳۳۸ ۴۴,۶۴۱,۱۹۷ ۱,۲۴۳,۱۱۶,۱۹۵,۰۴۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۲۷,۷۴۷ ۲۷,۷۰۳ ۲۷,۷۰۳ ۰ ۲۲,۳۰۷ ۲۰۶,۰۴۱,۹۸۰ ۲۰۲ ۱۶۲,۴۱۱,۴۴۳ ۴۴,۶۳۰,۵۳۷ ۱,۲۳۶,۳۷۸,۵۸۸,۸۵۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۲۷,۸۴۷ ۲۷,۸۰۰ ۲۷,۸۰۰ ۰ ۳,۷۹۸ ۲۰۶,۰۱۹,۶۷۳ ۴۵,۵۱۷ ۱۶۲,۴۱۱,۲۴۱ ۴۴,۶۰۸,۴۳۲ ۱,۲۴۰,۱۲۱,۳۴۰,۷۷۲
  مشاهده همه