صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۷,۸۳۹,۰۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۱۶۰,۹۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۵۳,۱۲۴,۶۹۶,۱۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۴۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۳۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۴۹۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲۳,۴۱۵ ۲۳,۳۷۴ ۱۲۳ ۳۵۱,۳۳۶ ۱۵۳,۶۲۶,۴۰۷ ۲۲۶,۸۶۹ ۶۶,۷۸۷,۳۴۶ ۸۷,۸۳۹,۰۶۱ ۲,۰۵۳,۱۲۴,۶۹۶,۱۳۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲۳,۲۶۲ ۲۳,۲۲۱ ۱۲۳ ۲۸۲,۵۵۸ ۱۵۳,۲۷۵,۰۷۱ ۶۴۵,۰۰۵ ۶۶,۵۶۰,۴۷۷ ۸۷,۷۱۴,۵۹۴ ۲,۰۳۶,۸۶۳,۴۱۴,۶۵۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲۳,۰۶۳ ۲۳,۰۱۸ ۱۲۰ ۱,۵۵۵,۷۴۵ ۱۵۲,۹۹۲,۵۱۳ ۶,۱۳۹ ۶۵,۹۱۵,۴۷۲ ۸۸,۰۷۷,۰۴۱ ۲,۰۲۷,۳۷۲,۵۷۴,۹۵۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲۲,۸۵۸ ۲۲,۸۰۷ ۱۲۲ ۰ ۱۵۱,۴۳۶,۷۶۸ ۰ ۶۵,۹۰۹,۳۳۳ ۸۶,۵۲۷,۴۳۵ ۱,۹۷۳,۴۴۴,۵۲۶,۰۰۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۲۲,۸۰۴ ۲۲,۷۵۴ ۱۱۵ ۰ ۱۵۱,۴۳۶,۷۶۸ ۰ ۶۵,۹۰۹,۳۳۳ ۸۶,۵۲۷,۴۳۵ ۱,۹۶۸,۸۵۰,۴۱۵,۵۵۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۲۲,۷۹۹ ۲۲,۷۴۹ ۱۱۴ ۲۹۸,۴۵۲ ۱۵۱,۴۳۶,۷۶۸ ۱۴,۲۳۶ ۶۵,۹۰۹,۳۳۳ ۸۶,۵۲۷,۴۳۵ ۱,۹۶۸,۳۷۹,۰۱۵,۶۵۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲۲,۷۹۳ ۲۲,۷۴۳ ۱۱۵ ۴۳۵,۰۶۹ ۱۵۱,۱۳۸,۳۱۶ ۱۵۷,۰۴۶ ۶۵,۸۹۵,۰۹۷ ۸۶,۲۴۳,۲۱۹ ۱,۹۶۱,۴۲۳,۲۷۹,۷۹۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲۲,۶۳۲ ۲۲,۵۸۴ ۳ ۲۰۵,۹۶۸ ۱۵۰,۷۰۳,۲۴۷ ۱۷۹,۷۶۵ ۶۵,۷۳۸,۰۵۱ ۸۵,۹۶۵,۱۹۶ ۱,۹۴۱,۴۶۲,۰۴۵,۲۲۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲۲,۳۵۸ ۲۲,۳۱۲ ۷۵- ۵۵۶,۵۴۸ ۱۵۰,۴۹۷,۲۷۹ ۹۰۹,۱۲۴ ۶۵,۵۵۸,۲۸۶ ۸۵,۹۳۸,۹۹۳ ۱,۹۱۷,۴۵۷,۶۵۰,۳۴۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۲,۴۱۴ ۲۲,۳۶۶ ۱۵۰- ۹۶۳,۰۸۰ ۱۴۹,۹۴۰,۷۳۱ ۵۵,۸۷۳ ۶۴,۶۴۹,۱۶۲ ۸۶,۲۹۱,۵۶۹ ۱,۹۳۰,۰۳۴,۷۰۲,۲۳۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲۲,۲۹۹ ۲۲,۲۵۲ ۱۵۱- ۰ ۱۴۸,۹۷۷,۶۵۱ ۰ ۶۴,۵۹۳,۲۸۹ ۸۵,۳۸۴,۳۶۲ ۱,۸۹۹,۹۶۰,۱۸۷,۴۷۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲۱,۹۹۵ ۲۱,۹۴۵ ۱۸۲- ۰ ۱۴۸,۹۷۷,۶۵۱ ۰ ۶۴,۵۹۳,۲۸۹ ۸۵,۳۸۴,۳۶۲ ۱,۸۷۳,۷۳۷,۰۲۳,۷۰۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲۱,۹۹۰ ۲۱,۹۴۰ ۱۸۲- ۸۲۶,۴۷۹ ۱۴۸,۹۷۷,۶۵۱ ۲,۷۲۰,۰۶۵ ۶۴,۵۹۳,۲۸۹ ۸۵,۳۸۴,۳۶۲ ۱,۸۷۳,۳۰۳,۹۳۷,۷۰۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۱,۹۸۳ ۲۱,۹۳۴ ۱۷۸- ۴۲۹,۱۶۹ ۱۴۸,۱۵۱,۱۷۲ ۸۷,۸۰۶ ۶۱,۸۷۳,۲۲۴ ۸۷,۲۷۷,۹۴۸ ۱,۹۱۴,۳۶۶,۰۶۵,۴۵۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۲۱,۸۲۶ ۲۱,۷۷۵ ۱۸۳- ۵۲۷,۸۹۰ ۱۴۷,۷۲۲,۰۰۳ ۶۶,۲۴۷ ۶۱,۷۸۵,۴۱۸ ۸۶,۹۳۶,۵۸۵ ۱,۸۹۳,۰۵۶,۳۴۷,۶۲۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲۱,۵۸۷ ۲۱,۵۳۸ ۱۰۹- ۳,۵۷۶,۸۱۶ ۱۴۷,۱۹۴,۱۱۳ ۲۸۹,۵۹۴ ۶۱,۷۱۹,۱۷۱ ۸۶,۴۷۴,۹۴۲ ۱,۸۶۲,۴۶۲,۰۹۰,۲۵۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۲۱,۳۸۵ ۲۱,۳۳۲ ۲۲۶- ۳۳۷,۴۸۰ ۱۴۳,۶۱۷,۲۹۷ ۲۱۵,۱۸۹ ۶۱,۴۲۹,۵۷۷ ۸۳,۱۸۷,۷۲۰ ۱,۷۷۴,۵۴۱,۸۳۱,۶۸۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲۱,۱۵۱ ۲۱,۰۹۹ ۲۲۶- ۰ ۱۴۳,۲۷۹,۸۱۷ ۰ ۶۱,۲۱۴,۳۸۸ ۸۳,۰۶۵,۴۲۹ ۱,۷۵۲,۶۲۶,۴۰۹,۲۸۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۲۰,۹۳۲ ۲۰,۸۸۳ ۲۲۷- ۰ ۱۴۳,۲۷۹,۸۱۷ ۰ ۶۱,۲۱۴,۳۸۸ ۸۳,۰۶۵,۴۲۹ ۱,۷۳۴,۶۲۹,۳۴۵,۰۰۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۲۰,۹۲۶ ۲۰,۸۷۷ ۲۲۶- ۰ ۱۴۳,۲۷۹,۸۱۷ ۰ ۶۱,۲۱۴,۳۸۸ ۸۳,۰۶۵,۴۲۹ ۱,۷۳۴,۱۷۹,۴۳۹,۶۷۹