صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۴۸۷,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱,۵۱۲,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۷۴,۰۲۶,۲۱۸,۸۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۶۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۶۵۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۶,۷۲۱ ۱۶,۶۵۳ ۰ ۹,۲۵۳ ۸۷,۰۹۶,۷۲۳ ۰ ۲۹,۶۰۸,۷۴۶ ۵۸,۴۸۷,۹۷۷ ۹۷۴,۰۲۶,۲۱۸,۸۴۷
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۶,۵۸۶ ۱۶,۵۲۱ ۰ ۰ ۸۷,۰۸۷,۴۷۰ ۰ ۲۹,۶۰۸,۷۴۶ ۵۸,۴۷۸,۷۲۴ ۹۶۶,۱۳۶,۱۲۹,۲۶۸
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۶,۴۳۲ ۱۶,۳۶۴ ۰ ۰ ۸۷,۰۸۷,۴۷۰ ۰ ۲۹,۶۰۸,۷۴۶ ۵۸,۴۷۸,۷۲۴ ۹۵۶,۹۵۵,۹۴۳,۰۰۶
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۶,۴۲۹ ۱۶,۳۶۲ ۰ ۷۱۰,۳۸۳ ۸۷,۰۸۷,۴۷۰ ۴۹,۸۰۲ ۲۹,۶۰۸,۷۴۶ ۵۸,۴۷۸,۷۲۴ ۹۵۶,۸۰۲,۷۰۵,۳۵۵
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۶,۴۲۷ ۱۶,۳۵۸ ۰ ۸۳,۴۹۱ ۸۶,۳۷۷,۰۸۷ ۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۷,۸۱۸,۱۴۳ ۹۴۵,۷۹۴,۸۳۵,۱۸۱
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۶,۳۰۱ ۱۶,۲۳۳ ۰ ۰ ۸۶,۲۹۳,۵۹۶ ۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۷,۷۳۴,۶۵۲ ۹۳۷,۲۳۳,۷۵۹,۴۲۸
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۶,۲۲۸ ۱۶,۱۶۱ ۰ ۰ ۸۶,۲۹۳,۵۹۶ ۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۷,۷۳۴,۶۵۲ ۹۳۳,۰۷۷,۴۲۸,۵۰۴
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱۶,۲۲۶ ۱۶,۱۶۰ ۰ ۰ ۸۶,۲۹۳,۵۹۶ ۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۷,۷۳۴,۶۵۲ ۹۳۲,۹۷۱,۰۳۷,۳۳۸
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۶,۲۰۰ ۱۶,۱۳۴ ۰ ۰ ۸۶,۲۹۳,۵۹۶ ۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۷,۷۳۴,۶۵۲ ۹۳۱,۴۶۶,۷۰۷,۶۷۵
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۶,۱۹۴ ۱۶,۱۲۷ ۰ ۰ ۸۶,۲۹۳,۵۹۶ ۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۷,۷۳۴,۶۵۲ ۹۳۱,۱۰۸,۲۳۸,۵۵۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۶,۱۹۱ ۱۶,۱۲۵ ۰ ۳۶,۲۵۹ ۸۶,۲۹۳,۵۹۶ ۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۷,۷۳۴,۶۵۲ ۹۳۰,۹۵۵,۹۲۰,۳۱۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۶,۱۸۸ ۱۶,۱۲۲ ۰ ۲,۱۰۹,۷۳۰ ۸۶,۲۵۷,۳۳۷ ۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۷,۶۹۸,۳۹۳ ۹۳۰,۲۱۸,۹۱۰,۵۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۶,۰۲۱ ۱۵,۹۵۴ ۰ ۱,۰۴۴,۷۰۲ ۸۴,۱۴۷,۶۰۷ ۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۵,۵۸۸,۶۶۳ ۸۸۶,۸۷۳,۳۵۸,۱۸۸
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۵,۹۹۵ ۱۵,۹۲۷ ۰ ۶۱,۵۱۲ ۸۳,۱۰۲,۹۰۵ ۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۴,۵۴۳,۹۶۱ ۸۶۸,۶۹۷,۰۰۹,۸۵۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱۵,۹۲۰ ۱۵,۸۵۳ ۰ ۳۳,۷۳۳ ۸۳,۰۴۱,۳۹۳ ۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۴,۴۸۲,۴۴۹ ۸۶۳,۶۹۲,۹۵۱,۹۰۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۶,۰۲۷ ۱۵,۹۶۱ ۰ ۰ ۸۳,۰۰۷,۶۶۰ ۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۴,۴۴۸,۷۱۶ ۸۶۹,۰۳۴,۳۰۶,۷۵۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱۶,۱۳۱ ۱۶,۰۶۳ ۰ ۰ ۸۳,۰۰۷,۶۶۰ ۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۴,۴۴۸,۷۱۶ ۸۷۴,۶۲۰,۶۱۷,۳۸۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۶,۱۲۹ ۱۶,۰۶۱ ۰ ۳۵۵,۲۵۳ ۸۳,۰۰۷,۶۶۰ ۳۳,۷۰۰ ۲۹,۵۵۸,۹۴۴ ۵۴,۴۴۸,۷۱۶ ۸۷۴,۵۰۹,۳۴۸,۸۷۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۶,۱۲۷ ۱۶,۰۵۹ ۰ ۳۷,۸۴۵ ۸۲,۶۵۲,۴۰۷ ۱,۰۴۰ ۲۹,۵۲۵,۲۴۴ ۵۴,۱۲۷,۱۶۳ ۸۶۹,۲۱۰,۲۳۳,۰۰۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۶,۰۱۴ ۱۵,۹۴۸ ۰ ۱۹,۹۲۵ ۸۲,۶۱۴,۵۶۲ ۲,۰۰۰ ۲۹,۵۲۴,۲۰۴ ۵۴,۰۹۰,۳۵۸ ۸۶۲,۶۱۳,۳۷۸,۹۰۴