صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳,۶۸۸,۸۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۳۱۱,۱۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۹۹,۴۰۱,۷۴۶,۱۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۱۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۱۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۱۱۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۲۵,۱۳۴ ۲۵,۱۱۳ ۰ ۱۴۲,۹۹۳ ۱۹۲,۲۷۵,۵۳۹ ۱۸۳,۸۹۹ ۱۲۹,۵۸۶,۷۲۲ ۶۳,۶۸۸,۸۱۷ ۱,۵۹۹,۴۰۱,۷۴۶,۱۸۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲۵,۰۶۶ ۲۵,۰۴۵ ۰ ۸۶,۲۶۳ ۱۹۲,۱۳۲,۵۴۶ ۱۱۰,۴۵۲ ۱۲۹,۴۰۲,۸۲۳ ۶۳,۷۲۹,۷۲۳ ۱,۵۹۶,۱۲۰,۵۳۳,۹۸۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲۴,۹۰۰ ۲۴,۸۸۳ ۰ ۳۴,۴۷۹ ۱۹۲,۰۴۶,۲۸۳ ۱۷۷,۳۰۷ ۱۲۹,۲۹۲,۳۷۱ ۶۳,۷۵۳,۹۱۲ ۱,۵۸۶,۴۱۱,۹۶۶,۲۹۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۲۴,۸۵۷ ۲۴,۸۳۶ ۰ ۰ ۱۹۲,۰۱۱,۸۰۴ ۰ ۱۲۹,۱۱۵,۰۶۴ ۶۳,۸۹۶,۷۴۰ ۱,۵۸۶,۹۶۲,۳۴۷,۵۹۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۲۴,۸۳۳ ۲۴,۸۰۹ ۰ ۰ ۱۹۲,۰۱۱,۸۰۴ ۰ ۱۲۹,۱۱۵,۰۶۴ ۶۳,۸۹۶,۷۴۰ ۱,۵۸۵,۱۹۶,۶۴۰,۹۷۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۲۴,۸۲۴ ۲۴,۸۰۰ ۰ ۱۱۱,۵۱۹ ۱۹۲,۰۱۱,۸۰۴ ۱۴۳,۲۳۳ ۱۲۹,۱۱۵,۰۶۴ ۶۳,۸۹۶,۷۴۰ ۱,۵۸۴,۶۶۹,۳۰۲,۷۵۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲۴,۸۳۴ ۲۴,۸۱۰ ۰ ۳۸,۰۴۴ ۱۹۱,۹۰۰,۲۸۵ ۴۷۵,۳۵۹ ۱۲۸,۹۷۱,۸۳۱ ۶۳,۹۲۸,۴۵۴ ۱,۵۸۶,۰۴۶,۲۰۷,۶۹۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲۴,۸۲۲ ۲۴,۷۹۹ ۰ ۵۳,۵۱۵ ۱۹۱,۸۶۲,۲۴۱ ۸۳۴,۹۸۹ ۱۲۸,۴۹۶,۴۷۲ ۶۴,۳۶۵,۷۶۹ ۱,۵۹۶,۱۸۶,۵۳۰,۹۱۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲۴,۷۷۸ ۲۴,۷۵۷ ۰ ۶۸,۵۴۷ ۱۹۱,۸۰۸,۷۲۶ ۳۱۸,۳۵۰ ۱۲۷,۶۶۱,۴۸۳ ۶۵,۱۴۷,۲۴۳ ۱,۶۱۲,۸۵۲,۶۰۳,۴۴۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۲۴,۷۰۶ ۲۴,۶۸۸ ۰ ۳۲,۵۱۰ ۱۹۱,۷۴۰,۱۷۹ ۵۵,۱۳۸ ۱۲۷,۳۴۳,۱۳۳ ۶۵,۳۹۷,۰۴۶ ۱,۶۱۴,۴۹۲,۰۳۶,۴۱۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۲۴,۶۱۹ ۲۴,۶۰۰ ۰ ۰ ۱۹۱,۷۰۷,۶۶۹ ۰ ۱۲۷,۲۸۷,۹۹۵ ۶۵,۴۱۹,۶۷۴ ۱,۶۰۹,۳۰۶,۸۲۷,۶۹۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۲۴,۴۲۹ ۲۴,۴۰۲ ۰ ۰ ۱۹۱,۷۰۷,۶۶۹ ۰ ۱۲۷,۲۸۷,۹۹۵ ۶۵,۴۱۹,۶۷۴ ۱,۵۹۶,۳۵۹,۹۷۹,۲۱۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۲۴,۴۱۷ ۲۴,۳۹۰ ۰ ۳۰,۲۳۲ ۱۹۱,۷۰۷,۶۶۹ ۶۲,۸۲۵ ۱۲۷,۲۸۷,۹۹۵ ۶۵,۴۱۹,۶۷۴ ۱,۵۹۵,۵۹۵,۱۲۸,۳۵۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲۴,۴۰۶ ۲۴,۳۷۸ ۰ ۱۱,۰۹۵ ۱۹۱,۶۷۷,۴۳۷ ۴۵۸,۱۰۴ ۱۲۷,۲۲۵,۱۷۰ ۶۵,۴۵۲,۲۶۷ ۱,۵۹۵,۶۲۴,۸۱۱,۱۷۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲۴,۳۹۴ ۲۴,۳۶۸ ۰ ۷۸,۹۱۳ ۱۹۱,۶۶۶,۳۴۲ ۸,۱۵۹,۳۸۴ ۱۲۶,۷۶۷,۰۶۶ ۶۵,۸۹۹,۲۷۶ ۱,۶۰۵,۸۰۴,۴۵۷,۶۹۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۲۴,۳۶۷ ۲۴,۳۴۵ ۰ ۶۱,۱۴۹ ۱۹۱,۵۸۷,۴۲۹ ۹۶,۳۸۹ ۱۱۸,۶۰۷,۶۸۲ ۷۳,۹۷۹,۷۴۷ ۱,۸۰۱,۰۰۸,۰۱۹,۸۳۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۲۴,۳۶۸ ۲۴,۳۴۶ ۰ ۱۴,۰۰۸ ۱۹۱,۵۲۶,۲۸۰ ۶۹,۳۳۴ ۱۱۸,۵۱۱,۲۹۳ ۷۴,۰۱۴,۹۸۷ ۱,۸۰۱,۹۳۳,۸۱۵,۷۱۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۲۴,۳۴۸ ۲۴,۳۳۰ ۰ ۰ ۱۹۱,۵۱۲,۲۷۲ ۰ ۱۱۸,۴۴۱,۹۵۹ ۷۴,۰۷۰,۳۱۳ ۱,۸۰۲,۰۹۵,۴۷۵,۶۶۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۲۴,۳۶۹ ۲۴,۳۵۱ ۰ ۰ ۱۹۱,۵۱۲,۲۷۲ ۰ ۱۱۸,۴۴۱,۹۵۹ ۷۴,۰۷۰,۳۱۳ ۱,۸۰۳,۶۹۹,۸۳۲,۶۰۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۲۴,۳۵۹ ۲۴,۳۴۱ ۰ ۴۶,۴۹۳ ۱۹۱,۵۱۲,۲۷۲ ۸,۳۴۵,۷۵۴ ۱۱۸,۴۴۱,۹۵۹ ۷۴,۰۷۰,۳۱۳ ۱,۸۰۲,۹۲۲,۵۲۹,۵۵۵