صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۹۰۴,۹۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۰۹۵,۰۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۷۸,۴۰۱,۵۷۵,۴۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۰۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۰۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۴۸۰
تاریخ انتشار
1398/09/23
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۴,۰۹۶ ۱۴,۰۶۴ ۴۱۶ ۰ ۵۱,۲۴۹,۵۹۸ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۰۴,۹۲۲ ۳۷۸,۴۰۱,۵۷۵,۴۰۴
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۴,۰۷۲ ۱۴,۰۳۸ ۴۱۱ ۰ ۵۱,۲۴۹,۵۹۸ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۰۴,۹۲۲ ۳۷۷,۶۸۳,۳۳۵,۴۳۷
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۴,۰۷۱ ۱۴,۰۳۷ ۴۱۱ ۰ ۵۱,۲۴۹,۵۹۸ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۰۴,۹۲۲ ۳۷۷,۶۷۴,۰۴۴,۲۱۳
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۴,۰۷۱ ۱۴,۰۳۷ ۴۱۱ ۰ ۵۱,۲۴۹,۵۹۸ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۰۴,۹۲۲ ۳۷۷,۶۶۵,۱۸۹,۸۲۴
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۴,۰۸۰ ۱۴,۰۴۶ ۴۱۶ ۰ ۵۱,۲۴۹,۵۹۸ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۰۴,۹۲۲ ۳۷۷,۹۰۲,۶۱۱,۶۴۲
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۴,۰۴۱ ۱۴,۰۰۸ ۴۲۴ ۷۱۴ ۵۱,۲۴۹,۵۹۸ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۰۴,۹۲۲ ۳۷۶,۸۷۴,۴۶۰,۸۶۱
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳,۹۸۹ ۱۳,۹۵۱ ۴۱۳ ۰ ۵۱,۲۴۸,۸۸۴ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۰۴,۲۰۸ ۳۷۵,۳۴۷,۲۰۴,۷۷۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳,۹۶۰ ۱۳,۹۲۱ ۴۲۰ ۰ ۵۱,۲۴۸,۸۸۴ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۰۴,۲۰۸ ۳۷۴,۵۴۳,۴۹۵,۰۳۸
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۳,۹۰۴ ۱۳,۸۶۸ ۴۴۲ ۰ ۵۱,۲۴۸,۸۸۴ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۰۴,۲۰۸ ۳۷۳,۰۹۴,۸۸۴,۲۴۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳,۹۰۳ ۱۳,۸۶۷ ۴۴۳ ۰ ۵۱,۲۴۸,۸۸۴ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۰۴,۲۰۸ ۳۷۳,۰۸۶,۲۳۰,۰۶۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳,۹۰۳ ۱۳,۸۶۷ ۴۴۳ ۰ ۵۱,۲۴۸,۸۸۴ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۰۴,۲۰۸ ۳۷۳,۰۷۷,۵۸۲,۶۸۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳,۸۴۸ ۱۳,۸۱۱ ۴۳۸ ۰ ۵۱,۲۴۸,۸۸۴ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۰۴,۲۰۸ ۳۷۱,۵۶۱,۴۲۶,۸۰۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳,۸۲۵ ۱۳,۷۸۷ ۴۴۳ ۵۰,۶۶۵ ۵۱,۲۴۸,۸۸۴ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۰۴,۲۰۸ ۳۷۰,۹۳۸,۰۳۱,۷۲۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳,۸۱۶ ۱۳,۷۷۹ ۴۴۰ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۷۰,۰۰۷,۷۶۱,۴۸۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳,۷۸۰ ۱۳,۷۴۲ ۴۲۷ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۹,۰۲۷,۹۳۹,۲۲۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۳,۷۵۸ ۱۳,۷۲۱ ۴۴۸ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۸,۴۵۸,۷۴۱,۹۶۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳,۷۵۸ ۱۳,۷۲۱ ۴۴۷ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۸,۴۴۷,۹۷۸,۶۶۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳,۷۵۷ ۱۳,۷۲۰ ۴۴۸ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۸,۴۳۷,۲۲۸,۶۶۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳,۷۶۸ ۱۳,۷۳۰ ۴۴۶ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۸,۷۰۴,۲۳۴,۷۹۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۳,۷۷۱ ۱۳,۷۳۴ ۴۴۹ ۰ ۵۱,۱۹۸,۲۱۹ ۰ ۲۵,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۸۵۳,۵۴۳ ۳۶۸,۸۰۴,۵۴۴,۲۷۵