بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,549 1.88 19,470 6.05 28,859 8.68 38,092 11.51
اوراق مشارکت 3,639 1.23 14,476 4.5 42,495 12.79 61,571 18.61
سپرده بانکی 270,512 91.76 274,765 85.34 235,600 70.89 186,245 56.28
وجه نقد 14,981 5.08 12,916 4.01 24,903 7.49 44,563 13.47
سایر دارایی ها 109 0.04 338 0.11 478 0.14 463 0.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,460 1.85 19,113 5.94 27,814 8.37 36,104 10.91