صندوق گنجینه الماس بیمه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۹۴۰,۶۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۰۵۹,۳۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵۷,۴۶۲,۷۹۶,۱۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۲۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۲۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۲۸
تاریخ انتشار
1398/06/25
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳,۲۹۳ ۱۳,۲۶۹ ۲۵۹ ۰ ۲۸,۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۴۰,۶۳۵ ۳۵۷,۴۶۲,۷۹۶,۱۷۹
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳,۲۸۰ ۱۳,۲۵۸ ۲۶۲ ۰ ۲۸,۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۴۰,۶۳۵ ۳۵۷,۱۷۳,۸۷۸,۶۷۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳,۲۸۸ ۱۳,۲۶۶ ۲۶۰ ۰ ۲۸,۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۴۰,۶۳۵ ۳۵۷,۳۹۳,۵۱۸,۷۰۴
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۳,۲۸۴ ۱۳,۲۶۴ ۲۵۳ ۰ ۲۸,۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۴۰,۶۳۵ ۳۵۷,۳۳۱,۳۵۵,۷۳۶
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۳,۲۸۳ ۱۳,۲۶۳ ۲۵۳ ۰ ۲۸,۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۴۰,۶۳۵ ۳۵۷,۳۰۴,۹۴۳,۹۹۳
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۳,۲۸۲ ۱۳,۲۶۲ ۲۵۳ ۰ ۲۸,۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۴۰,۶۳۵ ۳۵۷,۲۷۸,۵۶۲,۸۲۶
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۳,۲۶۹ ۱۳,۲۵۰ ۲۴۸ ۰ ۲۸,۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۴۰,۶۳۵ ۳۵۶,۹۶۲,۸۰۱,۳۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۳,۲۶۸ ۱۳,۲۴۹ ۲۴۸ ۰ ۲۸,۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۴۰,۶۳۵ ۳۵۶,۹۳۶,۴۰۸,۱۱۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳,۲۶۷ ۱۳,۲۴۸ ۲۴۸ ۰ ۲۸,۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۴۰,۶۳۵ ۳۵۶,۹۱۰,۰۴۵,۴۷۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۳,۲۶۰ ۱۳,۲۳۶ ۲۴۵ ۰ ۲۸,۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۴۰,۶۳۵ ۳۵۶,۵۷۵,۸۵۰,۷۳۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱۳,۲۴۸ ۱۳,۲۲۴ ۲۴۴ ۰ ۲۸,۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۴۰,۶۳۵ ۳۵۶,۲۵۷,۱۶۸,۴۴۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۳,۲۴۸ ۱۳,۲۲۳ ۲۴۴ ۰ ۲۸,۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۴۰,۶۳۵ ۳۵۶,۲۳۱,۱۷۲,۶۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳,۲۴۷ ۱۳,۲۲۲ ۲۴۴ ۲۰,۵۲۲ ۲۸,۲۸۵,۳۱۱ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۴۰,۶۳۵ ۳۵۶,۲۰۵,۲۰۷,۴۲۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳,۲۲۹ ۱۳,۲۰۴ ۲۳۸ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۵۵,۴۵۸,۶۶۹,۶۲۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳,۲۳۹ ۱۳,۲۱۲ ۲۳۵ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۵۵,۶۷۰,۰۱۱,۱۳۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳,۲۶۲ ۱۳,۲۳۵ ۲۳۹ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۳۶۵,۶۷۳ ۲,۳۴۴,۶۷۶ ۲۶,۹۲۰,۱۱۳ ۳۵۶,۲۸۹,۱۱۹,۳۱۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳,۲۸۱ ۱۳,۲۵۲ ۲۱۳ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۶۱,۵۹۴,۸۱۱,۱۵۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۳,۲۷۴ ۱۳,۲۴۳ ۱۹۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۶۱,۳۳۴,۱۹۵,۱۷۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۳,۲۷۳ ۱۳,۲۴۲ ۱۹۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۶۱,۳۰۸,۵۶۵,۵۷۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳,۲۷۲ ۱۳,۲۴۱ ۱۹۲ ۰ ۲۸,۲۶۴,۷۸۹ ۰ ۱,۹۷۹,۰۰۳ ۲۷,۲۸۵,۷۸۶ ۳۶۱,۲۸۲,۹۶۶,۵۱۴